32 827 Toekomst mediabeleid

Nr. 108 MOTIE VAN DE LEDEN PATERNOTTE EN VAN DER MOLEN

Voorgesteld 6 juli 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het Advies Verkenning benoemingen wordt gehecht aan voldoende afstand van de Minister tot het wervings- en selectieproces;

voorts constaterende dat de Staatssecretaris voornemens is voor de benoemingsprocedure voor leden van het Commissariaat voor de Media te kijken naar de constructies bij andere toezichthouders;

overwegende dat de onafhankelijkheid van de leden van het Commissariaat voor de Media gewaarborgd dient te zijn, juist vanwege diens rol bij de bewaking van de informatievrijheid, in voorkomend geval ook jegens de politiek;

verzoekt de regering, de procedure voor het benoemen, herbenoemen en ontslaan van leden van het Commissariaat voor de Media zodanig in te richten dat volstrekte onafhankelijkheid van politieke bemoeienis gewaarborgd is;

verzoekt de regering tevens, bij het kiezen voor constructies bij andere toezichthouders zich te baseren op de procedure voor benoeming, herbenoeming en ontslag van leden van de Autoriteit Persoonsgegevens,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paternotte

Van der Molen

Naar boven