32 824 Integratiebeleid

Nr. 54 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 april 2014

Hierbij breng ik u, zoals toegezegd in mijn brief van 19 december 2013 (Kamerstuk 32 824, nr. 47), op de hoogte van de vorderingen rond de invoering van de arbeidsmarktmodule, een nieuw onderdeel van het inburgeringsstelsel voor nieuwkomers. Tevens bied ik u het vernieuwde eindtermendocument aan van het KNS-examen1.

1. De arbeidsmarktmodule

In het Regeerakkoord is opgenomen dat de inburgeringseisen van zowel de Wet inburgering (Wi) en de Wet inburgering buitenland (Wib) aangescherpt worden. Dit is nader benoemd in de Agenda Integratie: «De inburgeringseisen worden verder aangescherpt door de inburgeringsplicht uit te breiden met een onderdeel ter bevordering van de arbeidsparticipatie. Erkenning van elders verworven kwalificaties en competenties maakt deel uit van dit onderdeel. Dit ter aanvulling van de onderdelen van de inburgering die gericht zijn op de Nederlandse taal en kennis van de Nederlandse samenleving».

Inburgering zorgt ervoor dat mensen direct een start maken met het integratieproces; de arbeidsmarktmodule is hierbij een aanvulling. Voor nieuwkomers is het nog lastiger werk te vinden dan voor mensen die hier al langer verblijven. Er is een geringe beheersing van de Nederlandse taal, men is niet goed op de hoogte van het reilen en zeilen van de Nederlandse samenleving en de arbeidsmarkt is onbekend.

Met dit in gedachten heeft er in de tweede helft van 2013 in mijn opdracht een onderzoek plaatsgevonden door het ITTA naar de vraag hoe zo'n nieuw onderdeel er uit zou kunnen zien en of er voldoende (les-)materiaal beschikbaar is voor de inburgeraars om zich zelfstandig te kunnen voorbereiden op het examen.

Op basis van dit onderzoek heb ik besloten dat de arbeidsmarktmodule bestaat uit de volgende onderdelen:

Cluster 1:

1.

beroepenoriëntatie;

Cluster 2:

2a.

beroep/vak hebben of verwerven;

 

2b.

een realistisch beroepsbeeld (w.o. diplomawaardering of EVC-procedure);

 

2c.

beroepskansen;

 

2d.

taal verbeteren/uitbreiden (vakjargon);

Cluster 3:

3a.

het opbouwen/uitbreiden van een (Nederlands) netwerk;

 

3b.

werkcultuur, werknemersvaardigheden;

Cluster 4:

4a.

het kennen van eigen kwaliteiten;

 

4b.

sollicitatievaardigheden, waaronder een goed CV;

 

4c.

het vrijwillig verwerven van een werkervaringsplek.

Het volgen van de module is maatwerk. Daarom is gekozen voor de portfoliomethode. Elk onderdeel van de module wordt afgesloten met het invullen van een zogenaamde resultaatkaart waarop wordt ingevuld wat men heeft ondernomen en waaraan bewijzen, zoals sollicitatieformulieren en -brieven worden toegevoegd.

De module wordt afgesloten met een examen bestaande uit de beoordeling van het portfolio, samengesteld uit de resultaatkaarten, en een panelgesprek.

Het ITTA heeft eindtermen ontwikkeld voor de module die zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd zodat de inburgeraars zelf, maar zeker ook de taal- en re-integratiebedrijven op de hoogte zijn van de einddoelen en hiervoor lesmateriaal kunnen ontwikkelen.

Samenloop met re-integratie

Een deel van de nieuwkomers, voornamelijk asielgerechtigden, zal na vestiging in de gemeente in eerste instantie in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. Voor zover eisen in het re-integratietraject en de arbeidsmarktmodule uit het inburgeringsprogramma gelijk zijn (bijvoorbeeld een sollicitatietraining of het opstellen van een CV) kunnen zij worden gecombineerd. Het is niet de bedoeling dat men activiteiten dubbel doet.

Voorlichting buitenland

Migranten die tot de doelgroep van de Wet inburgering en de Wet inburgering buitenland behoren, worden in het buitenland reeds geïnformeerd over deelname aan de Nederlandse arbeidsmarkt en de module. Door nieuwkomers in dit stadium hierover voor te lichten worden zij gestimuleerd om hun oriëntatie en hun intrede op de arbeidsmarkt zo vroeg mogelijk ter hand te nemen.

Ten slotte

Dit jaar worden de voorbereidingen getroffen die nodig zijn om de arbeidsmarktmodule in te kunnen voeren. Zo wordt de regelgeving aangepast en worden examinatoren opgeleid. Ook zullen gemeenten (in verband met de re-integratie) en taal- en re-integratiebedrijven worden voorgelicht over de nieuwe module. Mijn streven is om de arbeidsmarktmodule 1 januari 2015 in werking te laten treden.

2. De item-bank Kennis Nederlandse Samenleving (KNS)

Zoals toegezegd in een eerdere brief van 9 september 2013 (Kamerstuk 32 824, nr. 34) bied ik u de vernieuwde eindtermen van het KNS-examen aan.

De vernieuwde eindtermen zullen zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd zodat inburgeraars en taal- en inburgeringsinstellingen zich goed kunnen voorbereiden op de nieuwe situatie.

Gevolg van de vernieuwing is dat in de komende periode 81 items worden vervangen of aangepast en 39 worden geactualiseerd. Daarnaast worden er 107 nieuwe items gemaakt.

Zoals in de eerdere brief is vermeld zullen vanaf nu de afgekeurde items worden verwijderd, de nieuwe items worden ontwikkeld of geactualiseerd. Deze nieuwe en geactualiseerde items moeten worden gepretest en daarna beoordeeld door een adviescommissie om zodoende de zak-/slaaggrens te bepalen, waarna zij in de KNS-bank worden geplaatst.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven