Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202132824 nr. 319

32 824 Integratiebeleid

25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 319 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 november 2020

In een eerdere brief* bent u geïnformeerd over de gevolgen van het Covid-19 virus voor de inburgering. Na de aanvankelijke sluiting van de taalscholen door het Covid-19 virus zijn sinds 1 juni 2020 klassikale taallessen weer mogelijk en is het per 15 juli toegestaan om een mengvorm van afstandsleren en klassikaal leren aan inburgeraars aan te bieden. Ook waren de DUO-examenlocaties door het Covid-19 virus tot 15 juni gesloten waardoor er gedurende drie maanden geen inburgeringsexamens konden worden afgelegd. Per 15 juni zijn de examenlocaties heropend, maar minder inburgeraars kunnen gelijktijdig aan de examens deelnemen door de 1,5 meter-maatregel.

Door DUO zijn de afgelopen maanden extra inspanningen gedaan om voor zoveel mogelijk inburgeraars examens mogelijk te maken. Het gaat om tijdelijke extra capaciteit voor examens in Eindhoven en om avond- en weekendopenstellingen van alle toetslocaties. Door deze inspanningen kunnen weer ongeveer evenveel examens afgenomen worden als in de pre-corona periode. Een positieve ontwikkeling daarbij was dat een deel van de door het Covid-19 virus uitgevallen inburgeringsexamens opnieuw kon worden ingepland. Maar DUO loopt tegen grenzen aan. Er is een tekort aan examenlocaties om de opgelopen achterstanden, in de drie maanden dat geen examens zijn afgenomen, in te lopen. Momenteel wordt onderzocht op welke manier de capaciteit voor het doen van examens verder kan worden vergroot.

Naast de wachttijden voor het aanvragen van examens zijn ook de wachttijden voor het beoordelen van de examens Spreken en Schrijven opgelopen. De huidige beoordelingstermijnen komen uit op circa twaalf weken. Dit is veroorzaakt door een tekort aan beoordelaars. Aan het begin van de corona-crisis was er een grote uitstroom van beoordelaars. Thans is de instroom van de te beoordelen examens weer (ruim) op het niveau van voor de corona-crisis. DUO heeft de afgelopen weken nieuwe beoordelaars aangetrokken waardoor er nu voldoende beoordelaars zijn om de reguliere instroom te verwerken. De huidige capaciteit is echter niet toereikend om de achterstanden in te lopen. DUO onderzoekt nu andere mogelijkheden om de achterstanden te verkleinen.

Het beoordelingsproces is tijdelijk aangepast en er wordt gekeken naar mogelijkheden om de softwarematige ondersteuning van het beoordelingsproces te verbeteren. Daarnaast wordt onderzocht of er intern geschoven kan worden met het DUO-personeel, zodat meer mensen op het beoordelingsproces van de examens kunnen worden ingezet, resulterend in kortere wachttijden.

SZW heeft met DUO afgesproken dat de uitgaven die als gevolg van de genoemde uitbreidingen nodig zijn binnen het door het ministerie in 2021 beschikbaar te stellen budget blijven. Dekking voor deze uitgaven vindt DUO in de examenopbrengsten die het uit de extra examens binnen krijgt.

Om te zorgen dat inburgeraars niet de dupe worden van de Covid-19 pandemie, is de inburgeringstermijn inmiddels vier keer verlengd (drie keer met twee maanden en een keer met vier maanden). Zolang de wachttijden voor het aanmelden voor examens nog te lang zijn, is verlenging van de inburgeringstermijn nodig.

Ik verleng derhalve de inburgeringstermijn met vier maanden. Ik heb besloten dat uitsluitend inburgeraars die binnen zes maanden voor het einde van hun inburgeringstermijn zitten, voor de nieuwe verlenging van vier maanden in aanmerking komen. Zes maanden is een redelijke termijn en voor DUO uitvoerbaar. Omdat klassikaal onderwijs, al dan niet in combinatie met afstandsonderwijs, weer breed wordt toegepast vind ik een generieke verlenging van de inburgeringstermijn niet meer nodig.

Verder wordt de termijn van de looptijd van de lening voor alle vrijwillige inburgeraars met vier maanden verlengd. Ook vrijwillige inburgeraars hebben problemen ondervonden met het volgen van lessen en examens doen, waardoor hun inburgeringstraject vertraging oploopt. Omdat zij deze lessen en examens betalen vanuit hun lening, ligt het in de rede dat de periode waarin zij aanspraak kunnen maken op deze lening met vier maanden wordt verlengd. Omdat voor vrijwillige inburgeraars geen inburgeringstermijn geldt, ligt het voor de hand dat de verlenging generiek is.

Deze verlengingen zullen worden vastgelegd in de Beleidsregel verlenging inburgeringstermijnen bij geen verwijt. De verlenging van de inburgeringstermijn heeft in 2021 mogelijk financiële gevolgen voor de leningen (examenkosten vallen later, extra lessen om kennis op peil te houden). De eventuele extra uitgaven zullen als tegenvaller binnen de begroting van SZW worden opgevangen.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees


XNoot
*

Kamerstukken 32 824 en 25 295, nr. 304.