32 824 Integratiebeleid

Nr. 266 MOTIE VAN DE LEDEN PATERNOTTE EN GIJS VAN DIJK

Voorgesteld 4 juli 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het huidige stelsel van inburgering helaas kwetsbaar is gebleken voor fraude;

constaterende dat – zolang er nog geen nieuwe Wet inburgering is – er beperkte formele mogelijkheden zijn om verkeerde keuzes van inburgeraars tegen te gaan;

overwegende dat de regering momenteel in gesprek met de VNG werkt aan de nieuwe wet inburgering;

verzoekt de regering, een inventarisatie te maken van initiatieven die al op korte termijn zorgen dat fraude wordt voorkomen en kwaliteit verhoogd wordt, bijvoorbeeld middels het convenantmodel, en best practices onderdeel te maken van het overleg met de VNG over de veranderopgave inburgering, en hierover voor de begroting aan de Kamer te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paternotte

Gijs van Dijk

Naar boven