Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201832824 nr. 211

32 824 Integratiebeleid

Nr. 211 MOTIE VAN HET LID PATERNOTTE EN BECKER

Voorgesteld 14 maart 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het van groot belang is dat in het inburgeringstraject naast taal en werk ook de kernwaarden van de Nederlandse maatschappij aan de orde komen, zoals de rechtsorde, normen en waarden en vrijheden;

overwegende dat er signalen komen uit de maatschappij dat sommige inburgeringsexamenvragen niet bij te lijken dragen aan dit gestelde doel;

overwegende dat de examenstof in bepaalde gevallen wordt overgebracht via stereotyperend lesmateriaal;

verzoekt de regering, bij het herzien van het inburgeringsbeleid ook een moderniseringsslag voor de vragen van het inburgeringsexamenonderdeel en het bijbehorende lesmateriaal voor Kennis Nederlandse Maatschappij te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paternotte

Becker