32 824 Integratiebeleid

Nr. 208 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 14 maart 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat artikel 167a van de Wet op het primair onderwijs voorschrijft dat gemeenten en scholen ten minste jaarlijks overleg voeren over het voorkomen van segregatie in het onderwijs;

overwegende dat er geen enkel zicht is op de naleving van dit artikel;

verzoekt de regering om, de Inspectie OCW toezicht te laten houden op de naleving van dit artikel en de Kamer daarover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Naar boven