32 824 Integratiebeleid

29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde

Nr. 155 MOTIE VAN HET LID VAN HAERSMA BUMA C.S.

Voorgesteld 13 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat ongewenste invloed van Turkije op de Nederlandse samenleving loopt via Diyanet, het Turkse Ministerie van Godsdienstzaken, dat imams benoemt en betaalt in Nederland;

overwegende dat dit op gespannen voet staat met de scheiding van kerk en staat en dat gebedshuizen van en voor lokale geloofsgemeenschappen zouden moeten zijn;

verzoekt de regering, maatregelen te nemen om te voorkomen dat gebedshuizen in Nederland worden gefinancierd door de Turkse overheid en de Kamer hierover binnen drie maanden te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haersma Buma

Segers

Van der Staaij

Naar boven