32 824 Integratiebeleid

Nr. 127 MOTIE VAN DE LEDEN DE GRAAF EN FRITSMA

Voorgesteld 17 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Minister van SZW vindt dat integratie van bevolkingsgroepen in de Nederlandse samenleving begint met goede basisvoorzieningen;

overwegende dat de Minister van mening is dat Nederlandse burgers moeten bijdragen aan de integratie van bevolkingsgroepen;

overwegende dat de Minister in de Voorjaarsnota in het kader van de integratie van verblijfsvergunninghouders een totaalbedrag van de kosten voor opvang en basisvoorzieningen van verblijfsvergunninghouders zal (laten) presenteren;

overwegende dat de mensen die uiteindelijk de rekening betalen voor opvang, huisvesting in sociale huurwoningen, inrichting van deze huurwoningen, onderwijs, zorgverzekering, bijstandsuitkeringen, toeslagen en overige voorzieningen, zijnde de belastingbetalers, recht hebben op inzicht in de kosten die voor ieder huishouden van verblijfsvergunningshouders worden gemaakt;

verzoekt de regering, als bijlage bij de Voorjaarsnota een overzicht te publiceren waarin duidelijk wordt gemaakt wat de kosten zijn van verschillende gezinsgroottes van verblijfsvergunninghouders, vanaf alleenstaand tot en met een gezin met vijf kinderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Graaf

Fritsma

Naar boven