32 820 Nieuwe visie cultuurbeleid

Nr. 324 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Ter griffie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 14 november 2019.

De wens om over de voorgenomen voordracht voor de vast te stellen ministeriële regeling nadere inlichtingen te ontvangen kan door of namens de Kamer of door ten minste dertig leden van de Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk op 14 december 2019.

De voordracht voor de vast te stellen ministeriële regeling kan niet eerder worden gedaan dan op 15 december 2019 dan wel binnen veertien dagen na het verstrekken van de in de vorige volzin bedoelde inlichtingen.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 november 2019

Ter voldoening aan artikel 4.10 van de Comptabiliteitswet 2016 stuur ik u hierbij het ontwerp van de Subsidieregeling houdende wijziging van de Subsidieregeling indemniteit bruiklenen 2016 in verband met de evaluatie van deze regeling1.

Ik ga niet eerder over tot publicatie van deze regeling dan nadat dertig dagen zijn verstreken na verzending van deze brief. Er wordt gestreefd naar inwerkingtreding van de regeling met ingang van 1 januari 2020.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven