Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132820 nr. 24

32 820 Nieuwe visie cultuurbeleid

Nr. 24 MOTIE VAN DE LEDEN DE LIEFDE EN VAN DER WERF

Voorgesteld 27 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

cnstaterende, dat Nederland op grond van het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden deze dient te beschermen en te bevorderen, de Friese taal in het kader van dat verdrag is erkend en daarmee onder de reikwijdte ervan valt;

constaterende, dat het volgens het Handvest belangrijk is «om soorten uitingen en initiatieven die eigen zijn aan een regionale taal of taal van een minderheid aan te moedigen en de verschillende mogelijkheden om toegang tot in deze talen geproduceerde werken te verkrijgen, te bevorderen»;

van mening, dat daarom – in aanvulling op de kernpunten voor theater – de beschikbaarheid van een Friestalig theatergezelschap in Friesland gewenst is;

verzoekt de regering om van rijkswege – en wel in de BIS – hier een rol in te nemen en deze theatervoorziening in Friesland te ondersteunen;

verzoekt de regering tevens hiervoor maximaal 1,5 mln. beschikbaar te stellen uit het budget van het Fonds voor de Podiumkunsten,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Liefde

Van der Werf