32 820 Nieuwe visie cultuurbeleid

Nr. 153 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VEEN EN MONASCH

Voorgesteld 2 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Raad voor Cultuur stelt dat de huidige criteria niet eenduidig zijn gedefinieerd en een nieuw beoordelingskader noodzakelijk acht;

overwegende dat de regering in haar uitgangspuntenbrief over de toelating tot de culturele basisinfrastructuur 2017–2020 (BIS) drie nieuwe criteria heeft vastgesteld: kwaliteit, participatie en educatie en maatschappelijke waarde;

overwegende dat de Raad voor Cultuur over de toelating tot de BIS de regering adviseert en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de raad expliciet heeft gevraagd om bij deze advisering haar drie criteria te hanteren;

constaterende dat het voor de aanvragers van de BIS, nieuwe en oude, toegewezen en afgewezen, duidelijk moet zijn op basis van welke criteria men wel of niet is toegelaten tot de BIS;

verzoekt de regering, de Raad voor Cultuur te vragen op basis van de criteria een Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch en Tijdgebonden beoordelingskader te maken en dit voorafgaand aan de aanvraagperiode openbaar te maken;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veen

Monasch

Naar boven