32 820 Nieuwe visie cultuurbeleid

Nr. 147 MOTIE VAN DE LEDEN MONASCH EN VAN VEEN

Voorgesteld 2 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het verwerven van culturele competenties van toenemend belang is voor onze samenleving en voor de brede, toekomstgerichte vorming van jonge mensen;

verzoekt de regering om, een overkoepelend referentiekader voor cultuureducatie te ontwikkelen als gemeenschappelijk houvast voor samenhangend, weloverwogen beleid, dat niet alleen het onderwijs maar ook het lokale voorzieningenniveau beslaat,

en gaat over tot de orde van de dag.

Monasch

Van Veen

Naar boven