32 820 Nieuwe visie cultuurbeleid

Nr. 143 MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 2 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat popmuziek met alleen al 500.000 amateurbeoefenaars en een hoge, diverse participatie veruit de best bezochte en meest beoefende vorm van cultuur is;

constaterende dat in het advies van de Raad voor Cultuur nauwelijks aandacht aan popmuziek wordt geschonken;

constaterende dat daarmee geen recht gedaan wordt aan de positie die de popmuziek inneemt in het culturele en economische landschap;

overwegende dat een integrale visie vanuit de ministeries van OCW, V&J en EZ gewenst is om de positie van de popmuziek te versterken;

verzoekt de regering, een nota over popmuziek te schrijven waarin de positie van popmuziek voor het culturele en economische landschap duidelijk geschetst wordt, en aanbevelingen worden gedaan om die positie verder te verbeteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Jasper van Dijk

Naar boven