32 820 Nieuwe visie cultuurbeleid

Nr. 139 MOTIE VAN DE LEDEN KEIJZER EN MONASCH

Voorgesteld 2 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat voor oude muziek in Nederland een jaarlijks festival bestaat dat aan de beoordelingscriteria kwaliteit, publieksbereik en bedrijfsvoering voldoet, maar door recente bezuinigingen onder druk is komen te staan;

overwegende dat de extra middelen voor festivals op een zodanige wijze via fondsen worden ingezet dat versnippering van het budget dreigt, terwijl juist scherpe keuzes gemaakt moeten worden;

verzoekt de regering om, een festival gespecialiseerd in oude muziek op te nemen in de Basisinfrastructuur en de benodigde financiële middelen in de Basisinfrastructuur te creëren uit de door de verplaatsing ontstane vrijval bij het Fonds Podiumkunsten en de aanvullend nodige middelen te betrekken bij de allocatie van de extra middelen voor festivals, zoals is voorgenomen in het voorliggende concept-Kunstenplan 2017–2020,

en gaat over tot de orde van de dag.

Keijzer

Monasch

Naar boven