32 820 Nieuwe visie cultuurbeleid

Nr. 137 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP C.S.

Voorgesteld 2 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Raad voor Cultuur in zijn advies aangeeft dat er op het gebied van talentontwikkeling een lacune bestaat in het podiumkunstenveld;

constaterende dat de BIS idealiter voorziet in verschillende functies die nodig zijn om een volledige keten in de sector te borgen waarbij rekening gehouden wordt met regionale spreiding;

constaterende dat voor de beeldende kunsten talentontwikkeling ook structureel is geborgd bij postacademische instellingen en presentatie-instituten in de BIS;

overwegende dat een aantal productiehuizen voldoet aan de door de Minister gestelde criteria voor talentontwikkeling en beschikt over de mogelijkheid en expertise om talent optimaal en structureel te begeleiden;

overwegende dat die productiehuizen momenteel grotendeels ad hoc gefinancierd worden;

verzoekt de regering een aantal productiehuizen voor de podiumkunsten op te nemen in de BIS, daarvoor dekking te zoeken in de 1,6 miljoen euro die voor talentontwikkeling in de podiumkunsten is gereserveerd en zich over de invulling te laten adviseren door de Raad voor Cultuur,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Jasper van Dijk

Monasch

Ouwehand

Naar boven