32 805 Hulpmiddelenbeleid in de gezondheidszorg

Nr. 112 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 februari 2021

Bij brief van 17 december 2020 heeft de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport mij gevraagd te reageren op het aan de commissie gestuurde bericht van het platform «Calm Your Tits» en het «Meldpunt Klachten Siliconen». Het betreft een ingezonden open brief met betrekking tot de vergoeding van de explantatie van borstimplantaten ter aanvulling op de petitie waar ik op 11 november 2020 Kamervragen1 over heb beantwoord.

In dit schrijven geven het platform en het Meldpunt aan dat zij diverse reacties hebben ontvangen van vrouwen die verschillende symptomen ervaren die zij relateren aan hun borstimplantaten. Ook schrijven zij dat vrouwen vaak te lang door lopen met klachten omdat er geen eenduidigheid is over of er sprake is van medische noodzaak. Zij verwijzen in hun brief naar een onderzoek dat concludeert dat de explantatie van borstimplantaten deze symptomen bij ca. 69% van de vrouwen vermindert. Het platform en het Meldpunt verzoeken of zij betrokken kunnen worden bij het eventuele vervolgonderzoek. Naar aanleiding hiervan kan ik u als volgt berichten.

In Nederland wordt vanuit het basispakket alleen zorg vergoed die voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Voorwaarde daarbij is dat de effectiviteit van de behandeling is aangetoond. Volgens de huidige wet- en regelgeving, is explantatie van borstimplantaten onderdeel van het basispakket wanneer er sprake is van een medische noodzaak voor verwijdering. Het Zorginstituut Nederland heeft in 2018 een standpunt uitgebracht over wanneer er sprake is van een medische noodzaak voor explantatie van borstimplantaten bij aanhoudende systemische klachten2. Ik verwijs voor de uitleg van deze medische noodzaak naar de brief van 21 juni 2019 en de beantwoording van verschillende Kamervragen, waarin mijn voorgangers dit punt uitgebreid toelichten3 ; 4 . Het vaststellen van deze medische noodzaak is van belang, mede vanwege de risico’s die verbonden zijn aan de operatie om de borstimplantaten te verwijderen.

Zoals ik in mijn eerdere schrijven over dit onderwerp heb aangegeven, hoor ik de signalen van vrouwen die zich zorgen maken om hun borstimplantaten.

Daarom heb ik, zoals ik heb aangegeven in de Kamerbrief op 24 december 20205, het Zorginstituut verzocht indien er zich nieuwe relevante wetenschappelijke inzichten met betrekking tot borstimplantaten hebben voorgedaan, te bezien of deze inzichten leiden tot een herzien standpunt over de explantatie van siliconen borstimplantaten bij aanhoudende systemische klachten. Zoals ik in dezelfde Kamerbrief ook heb aangegeven, ziet het Zorginstituut op dit moment geen aanleiding om over te gaan tot herziening van dit standpunt, maar houden zij de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Ik zal het Zorginstituut wijzen op het onderzoek waarnaar wordt verwezen in de brief.

In genoemde brief van 24 december 2020 heb ik aangegeven dat het Zorginstituut het belang van een snelle totstandkoming van een protocol heeft benadrukt bij de Nederlandse Vereniging Plastische Chirurgie (NVPC). Het protocol draagt namelijk bij aan consensus onder de behandelende specialisten over de beoordeling van de medische noodzaak om over te gaan tot explantatie van borstimplantaten. Ik zal ook de urgentie daarvan benadrukken bij de NVPC.

Mede dankzij de signalen van het platform «Calm Your Tits» en het «Meldpunt Klachten Siliconen» zijn op dit moment de nodige acties uitgezet om te komen tot een oplossing voor de vrouwen die het gevoel hebben van het kastje naar de muur te worden gestuurd.

De Minister voor Medische Zorg, T. van Ark

Naar boven