32 802 Toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur

Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 september 2013

Nederland heeft zich in 2011 aangesloten bij het Open Government Partnership(OGP), het samenwerkingsverband van landen uit de hele wereld gericht op het bevorderen van een open overheid. Het OGP werd gestart op initiatief van president Obama en premier Cameron. Met dit initiatief wordt gewerkt aan het versterken van de positie van burgers ten opzichte van de overheid, hun mogelijkheden om te participeren, aan het vergroten van transparantie, effectiviteit en verantwoording en aan de inzet van innovatieve technologieën om dienstverlening te verbeteren.

Door deelname aan het OGP verplichten landen zich tot het opstellen van een actieplan dat in consultatie met de samenleving tot stand is gekomen. Vanaf eind 2012 heeft een uitgebreide consultatie plaatsgevonden, waarbij met de samenleving maar ook met ambtelijke organisaties is verkend hoe we zo goed mogelijk vorm kunnen geven aan een open overheid in ons land.

Deze activiteiten hebben geleid tot een visie op Open Overheid die tevens de kabinetsreactie omvat op het Rob-advies «Gij zult openbaar maken»1. Daarnaast wordt het actieplan aangeboden waarin de ambities worden vertaald in activiteiten voor de komende twee jaar2. Het actieplan geeft ook uitwerking aan motie Voortman die eind 2012 unaniem door de Tweede Kamer is aangenomen (Kamerstuk 33 400 VII, nr. 27). De motie roept op om het adagium «openbaar tenzij» in het OGP-actieplan op te nemen en meer werk te maken van actieve openbaarmaking.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

X Noot
2

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven