32 801 EHEC-bacterie

Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 december 2011

Tijdens het Algemeen Overleg op 9 juni 2011 (kamerstuk 32 801, nr. 7) over de EHEC-bacterie heb ik toegezegd u op de hoogte te stellen van het EHEC onderzoek in WHO- en Europees verband en wat Nederland daaraan bijdraagt. Tevens heb ik toegezegd uit te zoeken wat de capaciteit van de voedsel- en warenautoriteiten in andere Europese landen is. Hieronder treft u de beantwoording.

Internationaal onderzoek naar EHEC

Zowel op internationaal als op nationaal niveau vindt doorlopend en kortdurend onderzoek naar EHEC plaats. In WHO-verband zorgt het Collaborating Centre for Reference and Research on Escherichia coli and Klebsiella structureel voor internationale referentie en expertise.

In Rome is het Europees Referentielaboratorium Shigatoxine-producerende E.coli (STEC) gevestigd. Dit laboratorium verzorgt op Europese schaal de referentie en expertise.

Op nationaal niveau functioneert het Nationaal Referentielaboratorium (NRL) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voor pathogene E. coli als expertisecentrum voor de overheid en bevoegde instanties, zoals de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In geval van een uitbraak wordt beroep gedaan op de expertise van het NRL.

Ook wordt binnen het zevende Europese Kaderprogramma van de Europese Commissie een tweetal onderzoeksprojecten op het terrein van EHEC uitgevoerd. Het ene project is gericht op klimaatsverandering en de veiligheid van verse groenten («Vegitrade») en het andere project heeft betrekking op de risico analyse EHEC en novovirus kiemgroenten en bladgroenten.

Surveillance

Naast de onderzoeksactiviteiten van de referentielaboratoria en de projecten uit het zevende Kaderprogramma wordt in Europees verband sterk ingezet op surveillance. Zo wordt vanuit het ECDC (European Centre for Disease Control) doorlopend surveillance op humane infecties en uitbraken verricht. De EFSA (European Food Safety Authority) richt zich op surveillance van prevalentie bij dieren en het vóórkomen in voedsel.

In Nederland voert het RIVM doorlopend intensieve surveillance uit op humane EHEC infecties en wordt door de NVWA, eveneens doorlopend, surveillance verricht naar de prevalentie van zoonosen onder landbouwhuisdieren. De resultaten van deze surveillance worden doorgegeven aan het ECDC en de EFSA. Daarnaast wordt door NVWA surveillance naar het voorkomen van EHEC in voedselproducten uitgevoerd. Ten tijde van de uitbraak in Duitsland is dit geïntensiveerd.

Door het Centraal Veterinair Instituut (CVI), onderdeel van de Wageningen University en Research centre, wordt de MARAN-rapportage opgesteld. Deze rapportage verschaft doorlopend inzicht in antibiotica resistentie E.coli.

Tot slot treft u bijgaand een overzicht van het aantal werknemers dat per land betrokken is bij het toezicht op voedselveiligheid, diergezondheid, dierenwelzijn en plantgezondheid. Het betreft niet alleen werknemers die bij de toezichtorganen werken, maar ook werknemers van bijvoorbeeld onderzoeksinstituten of ministeries. De gegevens komen uit de landenprofielen van de Food and Veterinairy Office van de Europese Commissie. De cijfers zijn lastig vergelijkbaar omdat de organisatie van het controlesysteem per land verschillend is, zoals de mate van decentralisatie.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers

Bijlage I

Totaal Full Time Equivalents (FTE’s) betrokken bij het toezicht op voedselveiligheid, diergezondheid, dierenwelzijn en plantgezondheid in Europa

Land

Datum

FTE’s

België

April 2011

2 030

Bulgarije

Maart 2010

3 344

Cyprus

Maart 2009

571

Denemarken

Sept. 2009

3 071

Estland

Juni 2010

1 365

Finland

Maart 2011

1 285

Frankrijk

Dec. 2009

8 246

(excl. 12 500 part-timers)

Duitsland

Nov. 2011

Overzicht niet beschikbaar

Griekenland

April 2009

4 673

Hongarije

Mei 2010

3 167

Ierland

Okt. 2010

1 358

Italië

Okt. 2009

21 104

Letland

Feb. 2011

1 835

Litouwen

Mei 2011

1 950

Luxemburg

Okt. 2009

55

Malta

Dec. 2009

133

Nederland

Nov. 2010

4 033

Oostenrijk

Juni 2010

3 219

Polen

Jan. 2010

13 625

Portugal

Juni 2008

1 226

(niet volledig)

Roemenië

onbekend

7 076

Slowakije

Okt. 2010

3 416

Slovenië

Dec. 2008

576

Spanje

Aug. 2011

14 216

Tsjechië

Juli 2011

3 208

Verenigd Koninkrijk

Apr. 2011

10 598

Zweden

Sept. 2009

3 431

Bron: http://ec.europa.eu/food/fvo/country_profiles_en.cfm

Naar boven