32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 52 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 april 2012

Naar aanleiding van de aankondiging door het Kamerlid Van Gerven (SP) van mondelinge vragen over griepvaccins wil ik uw Kamer als volgt informeren.

De informatie in het artikel van Boerderij Vandaag van vrijdag 13 april j.l., dat de aanleiding vormt voor de vragen van de heer Van Gerven, is op verschillende punten onjuist. Ik wil de verwarring die hierdoor ontstaat graag wegnemen en aangeven wat de feiten zijn.

In 2010 was de Mexicaanse griep epidemie voorbij. De doelgroepen die voor vaccinatie in aanmerking kwamen waren gevaccineerd. Ten aanzien van de vaccins die overbleven (na de vaccinatiecampagne, doorverkoop en afbestelling), was reeds besloten dat deze stapsgewijs vernietigd zouden worden, op het moment dat de houdbaarheidsdatum werd overschreden. Uw Kamer is hierover door het vorige Kabinet bij brief van 12 mei 2010 geïnformeerd (Kamerstuk 22 894 nr. 270).

Een medewerker van het NVI (thans RIVM) heeft conform de opdracht, medio 2010 1,7 miljoen doses ter vernietiging aangeboden en buiten de koeling geplaatst, omdat de houdbaarheidsdatum op korte termijn zou worden overschreden en er geen enkel zicht was op verkoop. De koelcapaciteit was nodig voor de reguliere seizoensvaccinatie. Hij heeft daarbij echter alle in de betreffende koeling bewaarde vaccins buiten de koeling geplaatst, ook 1,2 miljoen doses vaccins waarvan de houdbaarheidsdatum nog niet was overschreden en waarvoor nog geen opdracht tot vernietiging was gegeven. Deze batches hadden houdbaarheidsdata tussen oktober 2010 en september 2011 en hadden dus in een later stadium vernietigd moeten worden. Het gaat om 1,2 miljoen doses die onterecht  uit de koeling waren geplaatst, en niet om 21 miljoen doses zoals in het artikel wordt gesteld. Het ging bovendien om de vaccins die over waren gebleven ná de vaccinaties tegen Mexicaanse griep. De vaccinvoorziening en de bescherming van de bevolking zijn dan ook op geen enkel moment in gevaar geweest. De totale kosten die zijn gespendeerd aan de vaccins voor Mexicaanse griep zijn door de gemaakte vergissing niet hoger geworden dan de Kamer al bekend was.

Voor de opslag, behandeling en de vernietiging van (restanten) vaccins gelden veiligheidsvoorschriften en protocollen. Het NVI (RIVM) bewaakt deze voorschriften zorgvuldig. Nadat was geconstateerd dat er gehandeld was in strijd met de geldende voorschriften en procedures met betrekking tot de vernietiging van vaccins, zijn passende maatregelen genomen. Ik beschouw de casus daarmee als afgedaan.

Ik hoop uw Kamer hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. I. Schippers

Naar boven