Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202032793 nr. 468

32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 468 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 december 2019

In vervolg op mijn brief van 4 december jl. informeer ik u mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over de besluitvorming en stappen die zijn gezet met betrekking tot het toekennen van het nummer 1-1-3 ten behoeve van suïcidepreventie (Kamerstuk 32 793, nr. 461).

De afgelopen maanden heeft intensief contact plaatsgevonden tussen de betrokken departementen, Stichting 113Zelfmoordpreventie, de Autoriteit Consument en Markt (ACM), de meldkamer in Driebergen en de telecomsector.

Op 10 december jl. heb ik overleg gevoerd met de Minister van Justitie en Veiligheid. Wij stelden vast dat de geformuleerde voorwaarden ter voorkoming van misdialing met het nummer 1-1-2, voldoende robuust zijn om het nummer 1-1-3 verantwoord te kunnen openstellen ten behoeve van suïcidepreventie. Bij elke oproep naar het nummer 1-1-3 wordt voorafgaand aan persoonlijk contact met een medewerker van de dienst altijd eerst een meldtekst afgespeeld waarin wordt gewezen op het nummer 1-1-2 voor noodsituaties. Daarnaast worden de medewerkers geschoold om signalen te herkennen die erop duiden dat de beller toch moet worden doorverwezen naar 1-1-2. Betrokken partijen zien blijvend toe op de effectiviteit van de maatregelen die zijn ingesteld om misdialing te voorkomen en passen die maatregelen aan wanneer de omstandigheden daarom vragen.

De Staatssecretaris van EZK is, gelet op deze uitkomst, gestart met het proces dat nodig is om het nummer 1-1-3 voor suïcidepreventie beschikbaar te stellen. Dat proces kent een aantal wettelijke stappen, waaronder de aanpassing van het nummerplan. Een dergelijke aanpassing moet volgens de wettelijk voorgeschreven termijn zes weken voorliggen ter openbare consultatie. Vervolgens zal de ACM een uitvoeringstoets uitvoeren, waarmee vier weken gemoeid zal zijn. Na publicatie van de aanpassing van het nummerplan zal de sector in zijn routering- en factureringsystemen het nummer 1-1-3 moeten inregelen. De telecomsector heeft aangegeven hiervoor twee maanden nodig te hebben. Gedurende deze tijd zal Stichting 113 Zelfmoordpreventie ook zelf de nodige voorbereidingen treffen om het nummer in gebruik te kunnen nemen. Als in de praktijk blijkt dat stappen sneller kunnen worden gezet, zal het nummer 1-1-3 eerder in gebruik worden genomen.

We werken aan de realisatie van het nummer en we hebben de aanpassing van het nummerplan uiterlijk op 23 december in consultatie gebracht. Met het beschikbaar stellen van 1-1-3 wordt de verwarring rond het nummer definitief weggenomen. Gezien de wettelijke procedure en de standaardtermijnen die daarvoor gelden, verwacht ik dat het nummer 1-1-3 uiterlijk in de zomer daadwerkelijk in gebruik kan worden genomen.

In de eerdergenoemde brief van 4 december jl. heb ik tevens aangegeven dat nog nader inzicht moest worden verkregen wat het vraagt om het nummer 1-1-3 «gratis» beschikbaar te stellen. Ik heb, in samenspraak met alle betrokkenen, de afweging gemaakt om het nummer 1-1-3 zo spoedig mogelijk beschikbaar te hebben ten behoeve van suïcidepreventie. De snelste route is die waarbij gebeld kan worden met dit nummer tegen de reguliere belkosten. Ook Stichting 113Zelfmoordpreventie heeft aangegeven aan deze route de voorkeur te geven boven het regulier voeren van het gratis nummer 0800-0113. Tegelijkertijd zullen we samen met de telecomsector onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om ervoor te zorgen dat het nummer op termijn 1-1-3 gratis te bellen zal zijn. Vast staat dat dit in elk geval technische aanpassingen in de systemen van de providers vraagt.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis