32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 466 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S.

Voorgesteld 18 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Tweede landelijke agenda suïcidepreventie loopt van 2018 tot en met 2021;

overwegende dat vroegtijdig duidelijk dient te zijn op welke wijze ingezette acties en maatregelen op het gebied van suïcidepreventie na 2021 een vervolg krijgen;

verzoekt de regering, in overleg met veldpartijen uiterlijk in oktober 2020 met een voorstel te komen voor doorontwikkeling en financiering van de landelijke agenda voor de periode 2022–2025,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Kuiken

Renkema

Diertens

Agema

Kuik

Van Kooten-Arissen

Naar boven