32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 463 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 december 2019

Hierbij stuur ik uw Kamer de eerste factsheet van het RIVM over de Monitor Gecombineerde Leefstijlinterventie1. Hiermee voldoe ik aan mijn toezegging aan mevrouw Sazias om uw Kamer op de hoogte te houden van de ontwikkeling van de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)2.

  • In de factsheet zijn de declaratiegegevens verwerkt die op 31 oktober 2019 bekend waren bij Vektis. Dit waren op dat moment de gegevens van 69% van de verzekerden.

  • Bijna 1400 mensen zijn een GLI gestart.

  • Er is tot nu toe 250.000 euro vergoed voor de GLI.

Factsheet

De factsheet is opgesteld op basis van gegevens die op 31 oktober 2019 bekend waren bij Vektis. Nog niet alle verzekeraars hebben hun gegevens doorgegeven aan Vektis, omdat zij hier iets langer de tijd voor nodig hebben. Van 69% van de verzekerden hebben we de gegevens wel. Gegevens van Vektis lopen per definitie achter op de werkelijkheid, de cijfers in de factsheet zijn een eerste indicatie. Pas in de loop van 2020 zijn de totale cijfers over 2019 bekend.

Op basis van het bekende aantal declaraties weten we dat minimaal 1.377 mensen hebben deelgenomen aan een GLI. Hiervan was 69% vrouw en 31% man. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 52 jaar. Ook weten we dat 37% een lage, 40% een midden en 23% een hoge sociaaleconomische status heeft. 613 deelnemers doen mee met CooL, 278 met De BeweegKuur, 24 met SLIMMER. Van 462 deelnemers is het nog niet bekend aan welk programma zij deelnemen.

Er wordt vooral door zorggroepen, fysiotherapeuten en leefstijlcoaches gedeclareerd. Eind september waren er bijna 2700 declaraties ingediend. In totaal is er tot 31 oktober 2019 250.000 euro vergoed voor de GLI.

Geluiden uit het veld

De gegevens van Vektis laten zien dat er door het jaar heen voor steeds meer deelnemers gedeclareerd wordt. Dit past ook bij de signalen die ik vanuit het veld heb ontvangen. Er zijn verschillende goede voorbeelden van plekken waar de GLI inmiddels goed van start is.

Zo ontving ik van gedeputeerde Housmans van de provincie Limburg een factsheet van healtyLIFE. Dit laat zien dat er in die regio al 1030 doorverwijzingen zijn gedaan naar GLI. En in 2020 zal daar de 1000e deelnemer starten. Dat vind ik hele mooie berichten.

Vervolg

De factsheet laat ook zien dat we er nog niet zijn. We zijn natuurlijk pas in 2019 gestart. Er is een aantal goede voorbeelden in het land, maar ik wil meer. We zetten daarom vanuit VWS vol in op de implementatie van de GLI, zoals ook aangekondigd in mijn brief van 5 juli 20193. Zo zijn op mijn initiatief op 14 oktober 2019 ruim 90 betrokken professionals bij elkaar gekomen om hun ervaringen met de implementatie van de GLI te delen.

Hierbij stond het delen van goede voorbeelden en discussie over knelpunten en mogelijke oplossingen centraal.

Ondertussen blijft het RIVM de GLI voor ons monitoren. In 2020 zal het RIVM hier weer over rapporteren. Zodra deze rapportages bekend zijn, zal ik uw Kamer hier over informeren.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Gedaan tijdens AO Eerstelijnszorg 3 juli 2019, Kamerstuk 33 578, nr. 76

X Noot
3

Kamerstuk 32 793, nr. 403

Naar boven