32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 449 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 oktober 2019

In antwoord op het verzoek van lid Van der Staaij, kan ik u het volgende meedelen.

In de motie van het lid Van der Staaij over betere naleving van de normen inzake alcohol (Kamerstuk 32 793, nr. 431) wordt de regering verzocht om in samenspraak met de VNG het Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet nog dit jaar vast te stellen en gemeenten en horeca op te roepen lokaal bindende afspraken te maken die bevorderen dat de geldende normen beter worden nageleefd.

Ik kan bevestigen dat de Handhaving Handreiking Drank- en Horecawet dit jaar wordt opgeleverd door een extern bureau (Objectief). Begin 2020 zal deze handreiking verspreid worden onder gemeenten. De handreiking wordt opgesteld met input van gemeenten, waardoor deze aansluit bij de wensen van gemeenten.

Begin 2020 zullen 10 gemeenten met deze handreiking een pilot starten. Daarnaast zal ik in de eerste helft van 2020 gemeenten en horeca oproepen om afspraken te maken die bevorderen dat de geldende normen beter worden nageleefd. Hierbij kunnen ook de lokale preventieakkoorden worden benut.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis

Naar boven