Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201932793 nr. 394

32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 394 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 juni 2019

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft vandaag de landelijke suïcidecijfers over 2018 gepubliceerd.

In 2018 overleden 1829 mensen door suïcide waarvan 1176 mannen en 653 vrouwen. Dat is 5 procent minder dan in 2017. Het CBS concludeert dat met 10,6 suïcides per 100.000 inwoners het suïcidecijfer in 2018 nagenoeg gelijk is aan het niveau van 2012.

Het aantal suïcides onder de jongeren van 10 tot 20 jaar ligt in 2018 op 51 en is daarmee afgenomen ten opzichte van 2017 (81 in 2017). Onder personen van 20 tot 40 jaar en onder vrouwen is het aantal zelfdodingen iets toegenomen. Het aantal suïcides onder mannen tussen de 40 en 60 jaar is afgenomen (van 581 in 2017 naar 469 in 2018).

Bijlage 1 geeft een overzicht van aantallen suïcides in Nederland over de afgelopen 6 jaar1.

Hoewel er over 2018 sprake is van een lichte daling ten opzichte van voorgaande jaren, blijft onverminderde aandacht en ambitie noodzakelijk. Er zijn nog veel stappen te zetten om hier verder te komen en er is zeker geen reden voor tevredenheid. Iedere suïcide is er een teveel en laat naasten en omstanders achter met een groot verdriet en gevoelens van machteloosheid.

Het kabinet heeft dan ook niet voor niets extra ingezet op suïcidepreventie en zal uw Kamer informeren zodra daar aanleiding toe is.

Sinds 2013 hebben landelijke partijen zich gecommitteerd aan de Landelijke agenda suïcidepreventie. Speerpunten in die aanpak zijn kennisoverdracht, het trainen van vaardigheden om suïcidaliteit te herkennen, bespreekbaar te maken en hier goed op te handelen. Ik zal uw Kamer op korte termijn nader informeren over de voortgang van de uitvoering van de acties in deze landelijke agenda.

Ook op regionaal niveau lopen er verschillende projecten, te weten de Suïcide Actienetwerken (Supranet Community) en Suïcidepreventie Actie Netwerk GGZ (Supranet GGZ)). Ook over de voortgang hiervan zal ik uw Kamer in bovengenoemde brief informeren.

De suïcidecijfers over 2017 gaven aanleiding tot nader onderzoek naar de suïcides onder jongeren tot 20 jaar. Ik heb uw Kamer in december 2018 (Kamerstuk 32 793, nr. 342) een tussenrapportage aangeboden waar de casuïstiek met de beschikbare CBS data zoveel mogelijk in beeld is gebracht. Op dit moment is de multidisciplinaire projectgroep van 10 experts uit de zorg, jeugdzorg en het publiek domein, bezig met een verdiepend onderzoek. Ik verwacht de beleidsanalyse en aanbevelingen half september te ontvangen, de eindrapportage volgt in december. Ik zal uw Kamer over beide informeren.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl