32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 367 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 maart 2019

Het Mulier Instituut heeft op verzoek van het Trimbos Instituut de stand van zaken op het gebied van rookvrije schoolterreinen bij scholen voor primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo) en instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) onderzocht. Dit was in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het rapport «Op weg naar rookvrije schoolterreinen» bied ik u bij deze aan1. Het Mulier Instituut heeft dit onderzoek ook in 2015 en 2016 uitgevoerd. Het voorliggende rapport geeft dan ook inzicht in de stappen die de afgelopen jaren gezet zijn door de scholen en instellingen.

Eind 2018 had 80% van de po-scholen, 62% van de vo-scholen en 14% van de mbo-instellingen een geheel rookvrij schoolterrein. Voor het po is de situatie vergelijkbaar met eerdere metingen. Bij het vo en mbo is een toename in het aantal geheel rookvrije scholen zichtbaar (in 2015 respectievelijk 53% en 6%). In het mbo zijn de meeste instellingen gedeeltelijk rookvrij (80%), net als in 2015 en 2016. Ondanks de lichte verbetering wordt de doelstelling om alle schoolterreinen rookvrij te krijgen nog niet gehaald. Dit is teleurstellend. Om deze doelstelling te realiseren zijn aanvullende maatregelen nodig. Op dit moment wordt gewerkt aan een algemene maatregel van bestuur (AMvB) waarmee regels worden gesteld over het rookverbod op terreinen van onderwijsinstellingen.

In 2016 is een amendement op de Tabaks- en rookwarenwet aangenomen (Kamerstuk 34 234, nr. 30) waaruit volgt dat in 2020 bij AMvB regels gesteld worden over het instellen, aanduiden en handhaven van een rookverbod op terreinen van onderwijsinstellingen. Aanvullend is in het Nationaal Preventieakkoord (Kamerstuk 32 793, nr. 339) afgesproken dat vanaf 2020 de terreinen van de scholen en instellingen verplicht rookvrij zijn. Met de AMvB die nu in voorbereiding is, wordt onder meer geregeld dat terreinen van po-scholen, vo-scholen, mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten per 1 augustus 2020 rookvrij zijn. De NVWA houdt toezicht op het instellen, aanduiden en handhaven van rookverboden en zal deze rol ook gaan vervullen bij het rookverbod voor de terreinen van onderwijsinstellingen.

Ik verwacht u voor de zomer te kunnen informeren over de nadere uitwerking van de AMvB.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven