Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201932793 nr. 332

32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 332 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 oktober 2018

De winter 2017–2018 kenmerkte zich door een langdurige en zware griepepidemie, waarbij ongeveer 900.000 mensen ziek zijn geworden en naar schatting 9.500 mensen meer zijn overleden dan normaal. Met een duur van achttien weken was deze griepepidemie ook veel langer dan het gemiddelde van de laatste twintig jaar. Het Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM heeft op 4 september 2018 een Outbreak Management Team (OMT)1 bijeen geroepen, vanwege de vele sterfgevallen en de impact die de epidemie had op de zorgcapaciteit. Mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister voor Medische Zorg en Sport, informeer ik u over de adviezen van dit OMT en de opvolging daarvan.

OMT advies

Het OMT heeft een advies uitgebracht over verschillende vragen die relevant zijn in het kader van de jaarlijkse griep (zie bijlage2). De deskundigen uit het OMT adviseren om te streven naar een zo hoog mogelijke, liefst 100% vaccinatiegraad, onder zorgpersoneel. Volgens de experts heeft het griepvaccin een gunstige invloed op zowel de individuele bescherming tegen griep als de bescherming van patiënten en zou het kunnen bijdragen aan het tegengaan van ziekte en uitval onder zorgpersoneel. Ten aanzien van de keuze voor een quadrivalent vaccin in plaats van het huidige trivalente vaccin in het programmatische aanbod van de overheid heeft het OMT geen eenduidig advies. In plaats daarvan heeft het OMT drie verschillende scenario’s aan het bestuurlijk afstemmingsoverleg (BAO)3 voorgelegd. De deskundigen uit het OMT hebben ook aan het BAO gevraagd een uitspraak te doen over het verder ontwikkelen van «real-time» SARI-surveillance in ziekenhuizen. Binnen deze surveillance worden actuele gegevens over het verloop van de griepepidemie, de complicaties, en de ziektelast verzameld. De uitkomsten van een dergelijke surveillance geven belangrijke inzichten.

BAO advies

Het bestuurlijk afstemmingsoverleg heeft de adviezen uit het OMT getoetst op bestuurlijke wenselijkheid en haalbaarheid (zie bijlage4). De leden van het BAO delen het advies van het OMT ten aanzien van de vaccinatiegraad onder zorgpersoneel. Zij hebben daarbij verzocht om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een vaccinatie voor (nieuw) zorgpersoneel te verplichten of om deze verplicht aan te bieden. Daarnaast adviseert het BAO om het quadrivalente vaccin aan te bieden aan zorgverleners en de doelgroepen van het NPG, vanwege de hogere effectiviteit die wordt verwacht. Ten slotte hebben de leden van het BAO aangegeven dat zij de meerwaarde van het verder ontwikkelen van de «real time» SARI-surveillance pilot onderschrijven en hebben de vertegenwoordigers van de ziekenhuizen hun medewerking daarin toegezegd.

Reactie op adviezen

Ik deel het advies van de deskundigen en bestuurders om te streven naar een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad onder zorgpersoneel. Tijdens de jaarlijkse griepcampagne zullen wij ons daarom, net als de betrokken partijen, inspannen om de griepvaccinatie onder de aandacht te brengen. Daarnaast zal in het eerste kwartaal van 2019 onderzoek worden uitgezet om te verkennen of het wenselijk en mogelijk is om griepvaccinatie onder (nieuw) zorgpersoneel verplicht te stellen, of dat er andere maatregelen zijn die de vaccinatiegraad zullen doen stijgen. Ten slotte blijf ik de vaccinatiegraad onder risicogroepen nauwgezet monitoren. Bij deze brief treft u in dit kader ook de «Monitor vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie 2017» aan5, die door het NIVEL is opgesteld.

Ik vind het belangrijk om het best beschikbare vaccin in te zetten om mensen tegen de ernstige gevolgen van griep te beschermen. Daarom wordt het advies van het BAO overgenomen en heeft het RIVM de opdracht gekregen om het quadrivalente vaccin aan te bieden binnen het Nationale Programma Grieppreventie. Vanwege de verwachte hogere effectiviteit is het quadrivalente vaccin duurder dan het huidige trivalente vaccin. Het is de bedoeling dat het nieuwe vaccin beschikbaar is vanaf de griepvaccinatiecampagne in het seizoen 2019–2020.

Ten aanzien van de surveillance zijn we blij dat ziekenhuizen meer deelnemers willen werven. Op deze manier krijgen we een beter inzicht in het voorkomen en de ziektelast van verschillende verwekkers van griepachtige verschijnselen en longontsteking.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis


X Noot
1

Dit team wordt door de directeur van het centrum infectieziektebestrijding van het RIVM bijeengeroepen en bestaat uit deskundigen die adviseren over mogelijke maatregelen naar aanleiding van een uitbraak van infectieziekten.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
3

Het bestuurlijk afstemmingsoverleg (BAO) toetst bij infectieziektedreigingen de adviezen van de deskundigen op bestuurlijke wenselijkheid en haalbaarheid. Bij dit BAO waren vertegenwoordigers van de IGJ, VNG, GGD GHOR Nederland, KBO-PCOB, NFU, LNAZ, NVZ en het Ministerie van VWS aanwezig.

X Noot
4

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
5

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl