Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201832793 nr. 313

32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 313 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 juni 2018

Met deze brief bied ik u mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister voor Medische Zorg en Sport de «Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018: Een gezond vooruitzicht» (VTV-2018) aan1. Iedere vier jaar geeft het RIVM een lange termijn (2040) verkenning van de toekomstige ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland bij ongewijzigd beleid. Uw Kamer heeft in juni vorig jaar het trendscenario van de VTV ontvangen. Met dit rapport zijn al de belangrijkste trends op leefstijl in beeld gebracht. Het rapport VTV 2018: een gezond vooruitzicht, is het eindrapport waarin naast het trendscenario ook een synthese en handelingsopties worden meegegeven. De complete VTV-2018 is te vinden op de website https://www.vtv2018.nl/.

In de VTV-2018 is te lezen dat de levensverwachting zal stijgen van 81,5 jaar in 2015 naar bijna 86 jaar in 2040. Nagenoeg alle jaren die we erbij krijgen, zo schrijft het RIVM, zijn in goede gezondheid. Wel stijgt het aantal mensen met een chronische aandoening. Het RIVM vraagt ook aandacht voor een aantal grote opgaven. Deels is dit de keerzijde van een goede volksgezondheid: het aantal ouderen neemt toe, het aantal mensen die overlijden door dementie stijgt en er komen meer staaroperaties. Ook neemt het aantal ouderen die de eerste hulp bezoeken en sociale problemen hebben zoals eenzaamheid en een toenemende (mentale) druk op hun dagelijks leven ervaren toe. Ook wordt zichtbaar gemaakt dat ongezonde voeding, weinig beweging, roken en overmatig alcoholgebruik beslag leggen op € 8,6 miljard aan zorguitgaven.

Ik ben mij er van bewust dat wat op ons afkomt, om extra inspanningen vraagt. Om die reden zijn vanuit het Ministerie van VWS diverse programma’s gestart om samen met maatschappelijke organisaties, gemeenten, bedrijven, zorgverzekeraars en ondernemers de handen ineen te slaan. Daarmee kunnen we bepaalde ontwikkelingen mogelijk beïnvloeden. Enkele voorbeelden zonder uitputtend te zijn, zijn het programma «één tegen eenzaamheid», het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2019–2022» en het «nationaal preventieakkoord». In 2019 zal ik u de landelijke nota gezondheidsbeleid aanbieden, waarvoor de VTV-2018 een belangrijke bron is. Gelet op de relatie met de gemeentelijke nota gezondheidsbeleid zal ik de beleidslijnen bespreken in het bestuurlijk overleg publieke gezondheid met gemeenten.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl