32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 188 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 mei 2015

Hierbij bied ik u de door Trimbos opgestelde strategische verkenning depressiepreventie aan1. In de verkenning is bekeken welke partijen betrokken moeten worden bij de aanpak van de zes geselecteerde hoogrisicogroepen (pas bevallen moeders, jongeren: VMBO-leerlingen en KOPP/KVO2-kinderen, huisartsenpatiënten, werknemers in stressvolle beroepen, chronisch zieken en mantelzorgers). In de strategische verkenning zijn op basis van gesprekken met een groot aantal veldpartijen de specifieke aspecten van deze risicogroepen beschreven en wordt een indicatie gegeven op welke wijze effectief interventies voor de hoogrisicogroepen kunnen worden gerealiseerd.

Door de veldpartijen wordt het belang onderschreven van een gerichte aanpak van depressiepreventie voor de geselecteerde hoogrisicogroepen. Teneinde de incidentie van depressie daadwerkelijk en substantieel te verminderen dient hierop te worden ingezet. Een gerichte aanpak betekent een standaardisering van aanpak van depressiepreventie: in signalering, toeleiding en uitvoering van effectieve interventies, in samenwerking met betrokken partijen. Het Ministerie van VWS gaat hierover met betrokken partijen in gesprek om in een landelijk kader, waarbinnen coördinatie en implementatie-ondersteuning een vereiste is, gerichte aanpak te organiseren.

Ik zal u in het kader van het Nationaal Programma Preventie informeren over het vervolgtraject rondom depressiepreventie

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

kinderen van ouders met psychische problemen en kinderen van verslaafde ouders

Naar boven