32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 150 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 juni 2014

Hierbij bied ik u de kernboodschappen aan van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) 2014, met de titel «Een gezonder Nederland»1. Iedere vier jaar geeft het RIVM een actueel overzicht van de volksgezondheid in Nederland.

Veel detail informatie is dit keer terug te vinden op de website www.eengezondernederland.nl.

De kernboodschap van de VTV is dat de levensverwachting in Nederland nog steeds stijgt, maar dat dit wel gepaard gaat met een toename van mensen met een chronische ziekte. De impact van een chronische ziekte is echter aan het veranderen: mensen met een chronische ziekte zijn steeds beter in staat om mee te doen in de samenleving. Er is nog wel ruimte voor verbetering: vooral bij mensen met grotere gezondheidsrisico’s zoals laagopgeleiden.

De uitkomsten van de VTV zijn gebruikt om de doelstellingen van het Nationaal Programma Preventie «Alles is gezondheid…» in te vullen. Daarnaast vormen ze input voor de landelijke nota gezondheidsbeleid die ik medio 2015 naar uw kamer stuur.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven