Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132787 nr. 7

32 787 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn nr. 2009/111/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie tot wijziging van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG en 2007/64/EG wat betreft banken die zijn aangesloten bij centrale instellingen, bepaalde eigenvermogensbestanddelen, grote posities, het toezichtkader en het crisisbeheer (PbEU L 302)

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 5 september 2011

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

In artikel I, onderdeel D, vervalt in het derde lid van het voorgestelde artikel 1:54b de zinsnede «bedoeld in het tweede lid», onder vervanging van de komma door een punt.

Toelichting

De wijziging in artikel 1:54b, derde lid, betreft een verbetering. De bepalingen die zijn opgenomen in het derde, vierde en vijfde lid van artikel 1:54b zijn zowel van toepassing op colleges van toezichthouders als bedoeld in het eerste lid als op colleges van toezichthouders als bedoeld in het tweede lid. Als gevolg van het huidige derde lid, zouden genoemde onderdelen van artikel 1:54b alleen van toepassing zijn op colleges van toezichthouders als bedoeld in het tweede lid. Dit volgt uit artikel 42bis, derde lid jo. artikel 131 bis, tweede lid, van de richtlijn.

De minister van Financiën,

J. C. de Jager