Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132780-VIII nr. 3

32 780 VIII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 3 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 28 juni 2011

In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011 (Kamerstukken II, 2010/11, 32 780 VIII, nr. 1) wordt de departementale begrotingsstaat als volgt gewijzigd.

Departementale suppletoire begrotingsstaat (Voorjaarsnota) behorende bij de Wet van ....., Stb. .....

Begroting 2011

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

Bedragen x € 1 000

   

(1)

   

(2)

   

(3)

   
 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Vastgestelde mutaties (+ of –) ISB

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

36 800 865

1 996 988

 

– 3 131 132

– 927 695

 

261 428

137 629

                     
 

Beleidsartikelen

 

36 609 883

1 995 464

 

– 3 128 811

– 927 695

 

94 688

138 586

01

Primair onderwijs

9 502 556

9 503 772

1 661

0

0

0

40 742

40 742

0

03

Voortgezet onderwijs

6 787 485

6 818 367

1 361

0

0

0

101 779

101 779

0

04

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

3 419 730

3 419 894

0

0

0

0

117 959

73 645

0

05

Technocentra

20

20

0

0

0

0

0

0

0

06

Hoger beroepsonderwijs

2 530 905

2 538 673

17

0

0

0

– 27 873

– 26 430

957

07

Wetenschappelijk onderwijs

3 953 323

3 913 542

25 016

0

0

0

– 11 303

6 724

0

08

Internationaal beleid

37 671

42 258

99

0

0

0

– 27 398

– 22 905

0

09

Arbeidsmarkt en personeelsbeleid

299 840

300 415

0

0

0

0

4 220

4 220

0

11

Studiefinanciering

4 059 432

4 059 432

611 576

0

0

0

– 106 817

– 106 817

85 848

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

133 359

133 359

8 400

0

0

0

5 896

5 896

5 758

13

Lesgelden

6 508

6 508

217 044

0

0

0

0

0

3 155

14

Cultuur

577 958

917 496

494

0

0

0

808

808

23 845

15

Media

904 760

905 506

202 000

0

0

0

10 664

10 664

19 023

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

1 027 583

1 095 067

71 060

– 182 217

– 191 657

– 70 959

7 123

5 938

0

24

Kinderopvang

2 937 154

2 937 154

856 736

– 2 937 154

– 2 937 154

– 856 736

0

0

0

25

Emancipatie

14 064

18 420

0

0

0

0

– 3 024

424

0

                     
 

Niet-beleidsartikelen

 

190 982

1 524

 

– 2 321

0

 

166 740

– 957

17

Nominaal en onvoorzien

11 449

11 449

957

0

0

0

154 373

154 373

– 957

18

Bestuursdepartement

115 758

115 758

567

– 2 321

– 2 321

0

11 127

11 127

0

19

Inspecties

57 982

57 982

0

0

0

0

746

746

0

20

Adviesraden

5 793

5 793

0

0

0

0

494

494

0

TOELICHTING

Artikel 7

Voor artikel 7 (wetenschappelijk onderwijs) is sprake van een daling van de verplichtingen van € 11,3 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2011. In de 1e suppletoire begroting wordt gesproken over een daling van € 67,0 miljoen, maar hierin is de korting die betrekking heeft op de invoering van de maatregel langstudeerders niet correct verwerkt.

Als gevolg hiervan dient ook de stand genoemd in de memorie van toelichting bij «mutaties suppletoire begroting VJN 2011» in overeenstemming te worden gebracht. – € 27 873 wordt dus – € 11 303.

Artikel 19

In de 1e suppletoire begroting is in de verplichtingenstand voor de oorspronkelijk vastgestelde begroting abusievelijk een verkeerd bedrag genoteerd. € 27 982 wordt € 57 982.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart