32 780 V Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

31 mei 2011

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V), vastgesteld bij de wet van .... ...., Stb. .., laatstelijk gewijzigd bij de wet van ... ...., Stb. ..,;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2011 wijzigingen aan te brengen in:

de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Departementale suppletoire begrotingsstaat (Voorjaarsnota) behorende bij de Wet van ...,Stb. ...

Begroting 2011

Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)

Bedragen in EUR 1 000

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Vastgestelde Mutaties (+ of –) ISB1

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN

   

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

                     
 

TOTAAL

 

11 392 314

727 867

 

50 000

0

 

– 122 749

9 365

                     
 

Beleidsartikelen

 

10 557 626

670 541

           
                     

1

Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging mensenrechten

95 996

118 957

 

0

– 688

 

– 3 208

6 493

 

2

Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur

662 025

708 971

1 149

0

55 195

0

7 034

3 782

14

3

Versterkte Europese samenwerking

6 852 756

7 021 734

609 669

0

20 155

 

– 6 500

– 972

51

4

Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede

636 054

731 323

20 483

0

103 289

0

914 505

– 139 640

 

5

Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling

670 816

1 438 840

 

0

– 160 198

 

– 98 566

65 634

 

6

Beter beschermd en verbeterd milieu

115 465

447 466

 

0

24 276

 

98 001

– 30 352

 

7

Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van personenverkeer

26 939

25 980

38 450

0

959

0

714

352

1 000

8

Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland

28 622

64 355

790

0

– 988

 

4 523

4 185

 
                     
 

Niet-beleidsartikelen

 

834 688

57 326

           
                     

9

Geheim

pm

pm

 

pm

pm

 

0

123

 

10

Nominaal en onvoorzien

54 261

54 261

 

0

8 000

 

– 12 812

– 20 812

 

11

Algemeen

775 626

780 427

57 326

0

0

0

– 28 734

– 11 542

8 300

X Noot
1

Incidentele suppletoire begroting.

Naar boven