32 776 Goedkeuring van het op 25 augustus 2010 te Tokio tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Japan tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, met Protocol (Trb. 2010, 249 en Trb. 2011, 84)

A BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 oktober 2011

Gaarne vraag ik uw aandacht voor de behandeling van het nieuwe Nederlandse belastingverdrag met Japan.

Proces

Het verdrag is in augustus 2010 ondertekend. Na een uitgebreide schriftelijke voorbereiding, waarin ook is ingegaan op alle vragen die in de praktijk leefden, is de goedkeuringswet thans gereed voor plenaire behandeling in de Tweede Kamer.

Om het verdrag nog dit jaar af te ronden zou noodzakelijk zijn dat – na voortvarende afhandeling in de Tweede Kamer – ook de Eerste Kamer met het wetsvoorstel instemt en wel uiterlijk medio november 2011. Na die instemming zijn immers nog enkele formele afrondende stappen nodig in Japan en Nederland en het verdrag bevat een 30-dagen termijn voor inwerkingtreding nadat die formele stappen zijn afgerond.

Belang

Japan is een grote en langjarige handelspartner van Nederland. Dit verdrag behoort daarom tot de belangrijkste verdragen die de laatste paar jaar tot stand zijn gebracht. Herhaaldelijk en met grote stelligheid wordt bij mij op inwerkingtreding eind dit jaar aangedrongen, zowel van Nederlandse als van Japanse zijde. Het is een technisch gedetailleerd en uitgebreid verdrag. Dat past bij een dergelijke belangrijke handelspartner. Natuurlijk zitten er dus discussiepunten in. Zowel het Nederlandse en Japanse bedrijfsleven zijn er echter per saldo van overtuigd dat het verdrag het wederzijdse vestigingsklimaat zal versterken. Zeker in deze tijden is een dergelijke stimulans meer dan welkom. Nederland blijft graag richting Japan uitstralen dat het de ideale basis is om Europese activiteiten te coördineren.

Verzoek en aanbod

In het licht van het voorgaande wil ik u bij deze in overweging geven mee te werken – er van uitgaande dat de Tweede Kamer instemt met het wetsvoorstel – aan een spoedige afronding van de behandeling van de goedkeuringswet in uw Kamer zodat juist dit belangrijke verdrag zo spoedig mogelijk kan worden geratificeerd en per 1 januari 2012 in werking kan treden. Mocht u van mening zijn dat aanvullende informatie nodig is om plenaire behandeling mogelijk te maken, dan zijn mijn ambtenaren graag bereid een technische briefing te verzorgen of op andere wijze een bijdrage te leveren aan de voortgang van de ratificatie van het verdrag.

De staatssecretaris van Financiën,

F. H. H. Weekers

Naar boven