Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332757 nr. 52

32 757 Bouwbesluit 2012

Nr. 52 MOTIE VAN DE LEDEN ALBERT DE VRIES EN PAULUS JANSEN

Voorgesteld 19 december 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat naar aanleiding van het advies van de Commissie Fundamentele Verkenning Bouw (commissie-Dekker) voorzien is dat het toezicht op de naleving van de bouwregelgeving ook privaat getoetst kan worden;

overwegende dat dit ook het toezicht op brandveiligheid en constructieve veiligheid van bouwwerken omvat;

overwegende dat toezicht op veiligheid door de bouwsector zelf risico's met zich mee kan brengen;

voorts overwegende dat de deskundigheid met betrekking tot brandveiligheid is gebundeld bij veiligheidsregio's en de deskundigheid met betrekking tot constructieve veiligheid gebundeld wordt bij regionale uitvoeringsdiensten (RUD's);

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe het toezicht op veiligheidsaspecten van complexe bouwwerken effectiever en minder versnipperd ingericht kan worden, bijvoorbeeld door relevante inspectieactiviteiten van bouwtoezicht, brandweer en Arbeidsinspectie onder te brengen bij de veiligheidsregio's of de RUD's en de Kamer hierover uiterlijk bij de indiening van de begroting 2014 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Albert de Vries

Paulus Jansen