32 757 Bouwbesluit 2012

Nr. 31 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 december 2011

Bij brief van 24 oktober 2011 (32 757, nr. 7) heeft mijn ambtsvoorganger u medegedeeld dat organisaties uit de bouwpraktijk blijkens een consultatieronde instemmen met inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 op 1 april 2012, ervan uitgaande dat alle (wijzigings)besluiten en -regelingen behorende bij het Bouwbesluit 2012 voor het einde van 2011 worden gepubliceerd in het Staatsblad of de Staatscourant.

Ik kan u thans mededelen dat het zogenoemde veegbesluit en de bij het Bouwbesluit 2012 behorende ministeriële regeling binnen de genoemde termijn gepubliceerd worden. Ter uitvoering van enkele moties over het Bouwbesluit 2012 zijn die stukken aangepast overeenkomstig de brief die mijn ambtsvoorganger u daarover op 28 november 2011 heeft gezonden (32 757, nr. 30). Nu publicatie van genoemde stukken nog in 2011 heeft plaatsgevonden, zal het Bouwbesluit 2012 op 1 april 2012 in werking treden.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. E. Spies

Naar boven