32 757 Bouwbesluit 2012

Nr. 119 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 januari 2016

Met deze brief informeer ik u over de huidige stand van zaken met betrekking tot het wetsvoorstel kwaliteitsborging. Tevens bied ik u hierbij drie onderzoeksrapporten aan die bij de voorbereiding van het wetsvoorstel zijn opgesteld, te weten: «Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen» van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) en twee rapporten van SIRA Consulting «Regeldrukgevolgen Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen» en «Financiële gevolgen voor gemeenten van het Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen»1. Met mijn brief van 12 januari 2016 (Aanhangsel Handelingen II 2015/16, nr. 1139) heb ik u de antwoorden aangeboden op schriftelijke vragen die zijn gesteld door het Kamerlid De Vries (PvdA) over het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen.

Op donderdag 14 januari en donderdag 21 januari 2016 heb ik bestuurlijke overleggen gevoerd met vertegenwoordigers van respectievelijk de bouwsector, de VNG en de consumentenorganisaties. In deze gesprekken is mij gebleken dat er met name bij de consumentenorganisaties nog de nodige vragen leven met betrekking tot rol en positie van de Toelatingsorganisatie. Aangezien een versterking van de positie van de consument één van de doelen is van het wetsvoorstel vind ik het belangrijk hierover nog nader met betrokken partijen van gedachten te wisselen. Ik verwacht deze gedachtewisseling in februari 2016 af te kunnen ronden. Daarna informeer ik u over de uitkomst van deze gedachtewisseling en mijn afweging of, en zo ja op welke wijze, ik het wetsvoorstel in procedure breng.

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven