Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201532757 nr. 113

32 757 Bouwbesluit 2012

Nr. 113 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 april 2015

In het Algemeen Overleg van 27 maart 2014 over de «Stelselwijziging bouwregelgeving» (Kamerstuk 32 757, nr. 97) heb ik u toegezegd over een jaar de bevindingen van het ontslakkingsteam op het gebied van bouw, ruimtelijke ordening en milieu te doen toekomen.

Het Expertteam Versnellen, zoals het bovengenoemde team sinds 1 januari 2015 formeel heet, bouwt voort op enerzijds de ervaringen die zijn opgedaan vanuit de Actieagenda Bouw met het Actieteam Ontslakken en anderzijds op de ervaringen met het project «vlottrekken vastgelopen projecten» dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) samen met Bouwend Nederland heeft gedaan. Het Expertteam Versnellen kent twee componenten. Bij «Ontslakken» gaat het om het terugdringen van gemeentelijke regeldruk en hulp bieden bij het vinden van een nieuwe aanpak, met name op het terrein van de ruimtelijke ordening. Niet langer: «wat mag er», maar «wat kan er» is daarbij het uitgangspunt. Bij «Vlottrekken» gaat het om projecten van bouwbedrijven die – anders dan door financiële oorzaken – vastgelopen zijn, weer op gang te krijgen.

Het Ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) kent het project «Nu al Eenvoudig Beter», ofwel nu alvast werken in de geest van de nieuwe Omgevingswet. Dit project kent raakvlakken met het aandachtsgebied van het Expertteam Versnellen. Deze ontwikkeling heeft ertoe geleid dat door de ministeries van BZK en I&M in september 2014 een congres is georganiseerd, waar gemeenten in de gelegenheid werden gesteld kennis te nemen van het gedachtegoed van het Expertteam en «Nu al eenvoudig beter».

De opgedane ervaring met dit congres heeft geleid tot het opstellen van het programma «Houd het eenvoudig, maak het beter» (www.houdheteenvoudig.nl), dat op 3 februari 2015 officieel van start ging en waarin de ministeries van BZK en I&M en Bouwend Nederland samenwerken op het gebied van omgevingsrecht en bouw om de processen bij gebiedsontwikkeling en woningbouw zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Het Expertteam Versnellen is een zelfstandig onderdeel van dit programma. Dit team werkt vraaggericht: gemeenten en bouwbedrijven kunnen een beroep op dit expertteam doen. De heer Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling, treedt op als ambassadeur van dit nieuwe Expertteam.

Het streven is om jaarlijks vijftien tot twintig gemeenten en vijftien tot twintig bedrijven te kunnen bijstaan. Het is de opzet om het Expertteam tot 2018, het voorziene invoeringsmoment van de Omgevingswet, operationeel te houden.

Vanaf 1 januari 2015 zijn inmiddels met ruim twintig gemeenten gesprekken gevoerd over de inzet van het expertteam. Met iedere gemeente wordt allereerst een oriënterend gesprek gevoerd. Op basis hiervan wordt bezien of er een werkbare casus is. Indien dit zo is, wordt een plan van aanpak met de gemeente opgesteld over inzet van de experts en de te volgen route. Met drie gemeenten is inmiddels overeenstemming over vraagstelling en bijbehorende inzet en is het team aan de slag. Met vier andere gemeenten zijn de gesprekken over de inzet van het team in een afrondend stadium. Verder wordt met een aantal bedrijven die geconfronteerd zijn met één of meer vastgelopen bouwprojecten gesproken over een mogelijke inzet van het Expertteam. In het najaar 2015 zal een breed congres worden georganiseerd om de opgedane ervaringen te delen en te verspreiden, wat er toe moet leiden dat nog meer gemeenten en bedrijven zich aanmelden bij het Expertteam.

Ik verwacht u in het voorjaar van 2016 meer informatie te kunnen verstrekken over de resultaten van het Expertteam Versnellen.

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok