Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201532757 nr. 103

32 757 Bouwbesluit 2012

Nr. 103 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 oktober 2014

Hierbij bied ik u drie recent opgeleverde rapporten aan die (mede) in het kader van kwaliteitsborging in de bouw zijn opgesteld:

  • 1. «Onderzoek alternatieven voor financiering omgevingsvergunningen en toezicht, activiteit bouwen», waarin alternatieven voor het legesstelsel worden bekeken1.

Dit rapport heb ik samen met de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Infrastructuur en Milieu, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland laten uitvoeren. Over de resultaten van dit onderzoek zal ik in gesprek gaan met betrokken partijen waarna ik uw Kamer begin 2015 een reactie zal sturen.

  • 2. «Informatiebehoefte toezicht bestaande bouwwerken», waarmee de benodigde inhoud voor een opleverdossier voor gemeenten wordt bezien2.

De resultaten van dit rapport zal ik betrekken bij de uitwerking van de regelgeving behorende bij het wetsvoorstel over kwaliteitsborging in de bouw dat ik uw Kamer begin 2015 zal sturen.

  • 3. «Versterking positie van de bouwconsument – de mogelijkheden van benchmarking»3.

Zoals ik in mijn brief van 27 november 2013 over kwaliteitsborging in de bouw heb aangegeven (Kamerstuk 32 757, nr. 91), zie ik benchmarking als een middel om de prijs/kwaliteitverhouding van het werk van bouwbedrijven inzichtelijk te maken. Enerzijds worden consumenten en opdrachtgevers hiermee geholpen om een goede bouwer te kunnen kiezen voor bouwprojecten. Anderzijds krijgen bouwers een prikkel om goede kwaliteit te leveren. Ik zie een belangrijke rol voor de markt bij het ontwikkelen van een benchmarksysteem waarbij de opzet en randvoorwaarden voor een goed systeem, zoals in dit onderzoek geschetst, ter harte worden genomen. Ik zal met de markt in gesprek gaan hoe ik hier een faciliterende en ondersteunende rol bij kan spelen.

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
3

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl