32 752 Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)

Nr. 41 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID HEIJNEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 35

Ontvangen 28 maart 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Na artikel 22 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 22a

Indien een politieke partij van een gever in een kalenderjaar een geldelijke bijdrage van in totaal meer dan € 50 000 ontvangt, geeft zij het gedeelte dat het bedrag van € 50 000 te boven gaat binnen vier weken na ontvangst terug aan de gever of maakt zij dat over op diens rekening. Indien een politieke partij van een gever in een kalenderjaar een bijdrage in natura van in totaal meer dan € 50 000 ontvangt, maakt de partij het gedeelte van de tegenwaarde dat het bedrag van € 50 000 te boven gaat, binnen vier weken over aan de gever, dan wel vernietigt zij de bijdrage.

II

In artikel 33, eerste lid, wordt na «20, 22,» ingevoegd: 22a,.

III

In artikel 34, eerste lid, wordt na «22, eerste lid,» ingevoegd: 22a,.

IV

Aan artikel 34, vierde lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: In afwijking van het bepaalde in de vorige volzin bedraagt de bestuurlijke boete bij handelen of nalaten in strijd met artikel 22a, ten hoogste het bedrag dat de partij ingevolge dat artikel aan de gever had moeten teruggeven.

Toelichting

Met de invoeging van dit artikel wordt het onmogelijk voor partijen om giften van natuurlijke en rechtspersonen te accepteren die het bedrag van € 50 000 te boven gaan. Het ontbreken van enig maximum legitimeert een situatie waarin een politieke partij een substantieel deel van haar inkomen zou verkrijgen van één natuurlijke of rechtspersoon. Dat leidt op zijn minst tot de schijn van belangenverstrengeling tussen deze natuurlijke of rechtspersoon en de politieke partij. Dit amendement beoogt deze situatie te vermijden zonder het natuurlijke of rechtspersonen onmogelijk te maken substantiële giften te doen aan politieke partijen. Hoewel arbitrair, acht de indiener 50 000 euro een redelijke grens.

Heijnen

Naar boven