32 752 Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)

Nr. 39 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID HEIJNEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11

Ontvangen 28 maart 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Na artikel 20 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 20a

De bijdragen, bedoeld in artikel 20, eerste lid, mogen slechts afkomstig zijn van een gever die in Nederland gevestigd of woonachtig is.

II

In artikel 29, eerste lid, wordt na «artikelen 20» ingevoegd: , 20a.

III

In artikel 30, eerste lid, wordt na «artikelen 20,» ingevoegd: 20a,.

IV

Aan artikel 31, eerste lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende:

Artikel 20a is van overeenkomstige toepassing.

V

In artikel 33, eerste lid, wordt na «20,» ingevoegd: 20a,.

VI

In artikel 34, eerste lid, wordt na «20 eerste en derde lid,» ingevoegd: 20a,.

Toelichting

Dit amendement verbiedt politieke partijen giften uit het buitenland te ontvangen. Vermeden moet worden dat natuurlijke of rechtspersonen uit het buitenland invloed zouden kunnen uitoefenen op politieke partijen in Nederland via giften of de indruk daartoe wekken.

Heijnen

Naar boven