32 749 Bestuursakkoord 2011–2015

Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 december 2011

Naar aanleiding van de motie van de leden Koopmans en Heijnen over het tweebestuurslagenprincipe, die uw Kamer heeft aangenomen op 15 september 2011, met kenmerk 32 479, nr. 3, deel ik u mede dat het niet mogelijk is deze motie binnen de gestelde termijn te beantwoorden. De oorzaak hiervan is dat nog niet alle gegevens zijn verkregen.

Beantwoording zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. E. Spies

Naar boven