32 749 Bestuursakkoord 2011–2015

Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 april 2011

Op 17 februari jl. berichtte ik u over de voortgang van het bestuursakkoord tussen Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Ik meldde toen dat de besprekingen in positieve en constructieve sfeer verliepen, maar dat er nog enige tijd nodig bleek om tot sluitende afspraken te komen.

Op 21 april jl. is het bestuursakkoord ondertekend door het kabinet en de voorzitters van de koepels. In dit akkoord zijn afspraken gemaakt over de kaders voor de decentralisatie en over bestuur en financiën. De afspraken gelden tussen het Rijk, het IPO, de VNG en UvW, maar om het effect van de afspraken te vergroten, is het van belang de werking te verbreden. Om die reden wordt het akkoord aan de achterbannen voorgelegd en aan uw Kamer toegezonden1.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Naar boven