32 735 Mensenrechten in het buitenlands beleid

Nr. 41 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 december 2011

Onder verwijzing naar het verzoek van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken van 22 december inzake de situatie op Papua informeer ik u als volgt.

Hoewel de mensenrechtensituatie op Papua de laatste jaren enigszins verbeterd is – sinds medio 2005 zijn er geen grootschalige militaire operaties meer uitgevoerd – lijkt het aantal incidenten de afgelopen maanden weer toe te nemen. Onduidelijk is in hoeverre deze voortkomen uit een toenemend aantal acties van de Organisasi Papua Merdeka (Papua Vrijheid Organisatie, OPM), in reactie waarop veiligheidstroepen acties zijn gestart.

De ontwikkelingen in Papua worden door Nederland permanent besproken in vrijwel alle contacten met de Indonesische regering, zowel bilateraal als in EU-verband. Nederland heeft in dat kader herhaald zijn bezorgdheid uitgesproken over de hoge straffen die worden opgelegd aan vreedzame demonstranten en voor het tonen van de «morgenstervlag». Ook in de EU-mensenrechtendialoog staat Papua prominent op de agenda.

Naar aanleiding van de jongste berichten is door ambassade Jakarta een groot aantal gesprekken gevoerd met autoriteiten, mensenrechtenorganisaties en inheemse Papua activisten. Ik verwijs kortheidshalve naar de beantwoording van de Kamervragen van het lid Kortenhoven (PVV) die uw Kamer heden heeft gekregen. In deze vragen wordt ook ingegaan op de wijze waarop ik uitvoering geef aan de motie Kortenhoeven cs. over Papua.

Nederland erkent de nationale soevereiniteit en territoriale integriteit van Indonesië. De provincies Papua en West-Papua zijn onderdeel van de republiek Indonesië. Nederland streeft in de samenwerking met Indonesië ten aanzien van de provincies Papua en West-Papua naar implementatie van de Speciale Autonomiewet voor Papua (OTSUS) van 2001.

De recent opgerichte coördinatie eenheid UP4B dient de implementatie van de Speciale Autonomie Wet voor Papua te versnellen met als de doel de politieke, culturele en sociaal economische ontwikkeling van de provincies Papua en West Papua te bevorderen. De eenheid heeft de internationale donorgemeenschap uitdrukkelijk gevraagd om ondersteuning van het actieplan dat is opgesteld.

In algemene zin is er sprake van een achterblijvende sociale en economische ontwikkeling in Papua. De sociaal en economische ontwikkelingen in Papua vormen belangrijke aandachtspunten in de politieke dialoog. Daarnaast wordt via verschillende multilaterale programma’s bijgedragen aan verbetering van het welzijn van de bevolking op Papua.

De minister van Buitenlandse Zaken,

U. Rosenthal

Naar boven