32 733 Beleidsbrief Defensie

Nr. 82 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 26 september 2012

De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Defensie over de brief van 25 juni 2012 inzake het Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie, fase 2a (Kamerstuk 32 733, nr. 69).

De minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 25 september 2012. Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt.

De fungerend voorzitter van de commissie, De Rouwe

De griffier van de commissie, Roovers

1

In welke mate wordt de overhead verkleind door de omvorming van de Inspectie tot de Staf Militaire Muziek Krijgsmacht?

In 2010 betrof de overhead van de Militaire Muziek Krijgsmacht dertig vte’n. Als gevolg van de maatregelen in de beleidsbrief «Defensie na de kredietcrisis» is dit aantal teruggebracht tot twintig, van wie er tien in de Staf Militaire Muziek Krijgsmacht zijn opgenomen.

2

Wat zijn de gevolgen van het onderbrengen van het impressariaat binnen de Staf Militaire Muziek Krijgsmacht?

Defensie brengt het impresariaat organisatorisch als Bijzonder Organisatie Element onder bij de Ondersteuningsgroep en het Kabinet van het Commando DienstenCentra (CDC). Het impresariaat stuurt de Militaire Muziek Krijgsmacht centraal aan. Het CDC ondersteunt de bedrijfsvoering van het impresariaat.

3

De nieuwbouw van de marinierskapel kost 4,5 miljoen euro, terwijl de winst op exploitatiekosten door de verhuizing slechts 50 000 euro is. Omgerekend kost het 90 jaar om met deze besparing de nieuwbouw te financieren. Kunt u dit toelichten?

De huidige locatie aan de Stolwijkstraat in Rotterdam is een omgebouwd bedrijfspand dat functioneel niet voldoet. In de meeste ruimtes zijn de bouwkundige en klimatologische omstandigheden niet afgestemd op de huidige functie. Technisch is het gebouw op korte termijn toe aan een grondige renovatie, waarvan de kosten worden geraamd op 2 tot 2,5 miljoen euro. Die kosten staan in geen verhouding tot de waarde van het gebouw. Een marktonderzoek naar bestaande gebouwen in de regio heeft geen geschikt alternatief opgeleverd. Door de keuze voor de Van Ghentkazerne als locatie voor het nieuw te bouwen onderkomen voor de Marinierskapel wordt het aantal splinterlocaties met één verminderd en wordt de bedrijfsvoering vereenvoudigd. Verder moet in een complete business case ook de verkoopopbrengst van het pand aan de Stolwijkstraat worden meegerekend. Over de aanwending van de verkoopopbrengst zal nog overleg worden gevoerd met het ministerie van Financiën.

4

Voor de integratie van het Trompetterkorps wordt een investering van 1,5 miljoen euro geraamd. Wat is de besparing van deze integratie?

De besparing wordt bereikt door een efficiëntere bedrijfsvoering en door minder reiskosten. Nu gebruikt het Trompetterkorps twee locaties in Vught en in Amersfoort, indien die niet bezet zijn door de organieke gebruikers, te weten het Fanfarekorps Koninklijke Landmacht Bereden Wapens en het Fanfarekorps Nationale Reserve.

Het Trompetterkorps valt onder het District Landelijke en Buitenlandse Eenheden KMAR, die in Apeldoorn wordt gehuisvest. Door maximaal gebruik te maken van de bestaande infrastructuur kunnen de aanpassingskosten beperkt worden tot 1,5 miljoen euro.

5

Kan in een overzicht inzichtelijk worden gemaakt aan welke verschillende posten de 6 miljoen euro aan investeringskosten worden uitgegeven?

De investeringskosten betreffen de nieuwbouw voor de Marinierskapel (€ 4,5 miljoen) en de infrastructurele aanpassingen ten behoeve van het Trompetterkorps (€ 1,5 miljoen).

6

Wat zijn de mogelijke gevolgen voor het behouden dan wel aantrekken van reservisten van het komen te vervallen van locaties waar nu nog Natres-eenheden gevestigd zijn? Is hier onderzoek naar gedaan? Zo ja, wat waren de uitkomsten van dit onderzoek? Zo nee, waarom niet?

De geplande reorganisatie van de Natres betreft vooral een andere structuur en aansturing. Het aantal stafdetachementen is gereduceerd van vijf tot drie, wat leidt tot een herschikking. De werkeenheden, de compagnieën en de pelotons wijzigen niet in aantal en omvang. Het gros van de reservisten werkt in deze uitvoerende eenheden. Door het sluiten van de legerplaats Budel is het noodzakelijk om enkele compagnieën fysiek te verhuizen. Van de twee compagnieën in Budel zal er één in Brunssum en één op de Peel worden geplaatst. Hierdoor ontstaat een nog betere regionale spreiding, waardoor het niet te verwachten is dat dit negatieve gevolgen zal hebben voor het behoud of de werving van reservisten.

7

Wordt de KMar post op locatie Harskamp verplaatst? Zo ja, waar wordt dit onderdeel dan ondergebracht?

De marechausseepost op de Harskamp kan ook worden gehuisvest in de bestaande kantoorruimte op de Legerplaats Harskamp. Hierover is nog geen besluit genomen.

8

Kan een uitsplitsing worden gegeven van het investeringsbedrag van 1,4 miljoen euro voor de huisvesting van de Natres?

Investeringen Natres totaal

M€

1,34

Aanpassingen Stroe

M€

0,04

Aanpassingen Wezep

M€

0,05

Aanpassingen Twente

M€

0,50

Aanpassingen Maaldrift

M€

0,10

Aanpassingen Oirschot

M€

0,15

Aanpassingen Brunssum

M€

0,50

9

Is geïnventariseerd op welke locaties de geneeskundige zorg zal komen te vervallen en wat per locatie de gevolgen zijn van de herbestemming, afstoting dan wel sloop voor het personeel dat werkzaam is op de locatie en het defensiepersoneel dat in de omgeving werkt en medische zorg nodig heeft? Zo ja, kan hierover per locatie meer informatie gegeven worden? Zo nee, waarom niet?

De lijst met locaties die zullen vervallen is opgenomen in de tabel op pagina 7 van de brief over fase 2a van het herbeleggingsplan vastgoed Defensie (Kamerstuk 32 733, nr. 69 van 25 juni 2012).

Al het geneeskundig personeel dient te solliciteren op functies binnen het Eerstelijns GezondheidsBedrijf. Dat geldt zowel voor personeel dat werkzaam is op locaties waarvan vaststaat dat het gezondheidscentrum zal gaan sluiten, als voor personeel dat werkzaam is op locaties die blijven bestaan.

Het defensiepersoneel zal voor medische zorg gebruik maken van een regiocentrum in de buurt. De gezondheidscentra en dependances zijn verspreid over Nederland, zodat de reisafstand beperkt blijft. Voor de tandheelkundige zorg zullen ook enkele tandheelkundige bussen ingezet worden om het bezwaar van de toegenomen reisafstand te verminderen.

10

Kan een uitsplitsing per post worden gegeven van de investering van 34 miljoen euro ten behoeve van de veranderingen in de huisvestingssituatie van de gezondheids- en tandartscentra?

Totaal investeringen GZHC/THKC

In miljoenen euro’s

Frederikkazerne Den Haag

1,00

Bernhardkazerne Amersfoort

1,00

Nieuwe Haven Den Helder

0,50

Tandartsstoelen diverse locaties

3,00

Sloop diverse locaties

0,30

Tandheelkundig centrum JPK Havelte

3,20

Gezondheidscentrum JWF Assen

2,00

Gezondheidscentrum Lpl Ermelo

4,00

Gezondheidscentrum GHK Schaarsbergen

4,00

Gezondheidscentrum/THKC Lpl Stroe

10,00

Tandheelkundig centrum RVS Oirschot

3,00

Tandheelkundig centrum VLB Gilze Rijen

2,00

Totaal

34,00

11

Hoe komen de lagere kosten voor personeel tot stand? Betreft het een personele reductie? Zo ja, om hoeveel mensen gaat het?

Bij de Defensie Tandheelkundige Dienst wordt het aantal vte’n teruggebracht van 137,5 naar 105. Bij het Eerstelijns GezondheidsBedrijf is een vermindering van 550 vte’n naar 306 vte’n voorzien. In totaal betekent dit een reductie met 276,5 vte’n.

12

Welke studierichtingen komen te vervallen bij de Nederlandse Defensie Academie en welke afweging ligt hier per studierichting aan ten grondslag? Op basis van welke informatie is dit besluit genomen?

De studierichtingen Communicatie-, Informatie- en Commandovoeringsystemen en Civiele Techniek vervallen als zelfstandige bachelor en komen in het nieuwe programma terug als onderdeel van de bachelor Militaire Systemen & Technologie. De beperking van het studieaanbod resulteert in grotere klassen en levert daarmee schaalvoordeel op.

13

Kunt u per locatie «herbestemmen» aangeven welke acties op dit moment worden genomen en wat de stand van zaken is ten aanzien van de herbestemming?

Het gaat om gebouwen die technisch nog voldoen. Voor deze gebouwen zal de komende maanden worden bezien welke functionaliteit er kan worden ondergebracht om knelpunten op die objecten op te lossen. Het vastgoed dat niet voldoet, zal worden gesloopt.

Naar boven