Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232733 nr. 74

32 733 Beleidsbrief Defensie

Nr. 74 MOTIE VAN HET LID KNOPS C.S.

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de minister voornemens is de KMS te verplaatsen uit Weert, en dat de gemeente Weert en de provincie Limburg de gelegenheid hebben gekregen om met alternatieve plannen te komen om de Van Hornekazerne te behouden;

overwegende dat het door de gemeente Weert en de provincie Limburg opgestelde businessplan «KMS 2020, Kazerne van de Toekomst» inhoudelijk veelbelovend is, maar vooralsnog voor de voorzienbare toekomst slechts uitzicht biedt op een concrete besparing van ruim € 200 000 per jaar;

overwegende dat de in het businessplan gepresenteerde voorstellen op het gebied van vermaatschappelijking, economisch medegebruik en verduurzaming perspectief kunnen bieden op aanvullende besparingen op de exploitatielasten van de Van Hornekazerne;

overwegende dat de suggestie van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg tijdens de hoorzitting van 11 juni jl. voor een extra incidentele bijdrage nog niet gematerialiseerd is;

verzoekt de regering, om de gemeente Weert en de provincie Limburg een extra periode van drie maanden de gelegenheid te geven voor een nadere uitwerking van het businessplan, waarbij concrete, te valideren bedragen moeten worden gekoppeld aan de plannen voor vermaatschappelijking, economisch medegebruik en verduurzaming, om zo te komen tot een substantiële verlaging van de jaarlijkse exploitatielasten van de Van Hornekazerne, en gedurende die periode geen onomkeerbare stappen te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Knops

Bosman

Eijsink