32 733 Beleidsbrief Defensie

Nr. 53 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 december 2011

Tijdens het algemeen overleg over het Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie (HVD) op 22 november jl. heb ik op verzoek van het lid Eijsink (PvdA) een overzicht van alle defensielocaties toegezegd1. Met deze brief doe ik mijn toezegging gestand.

De minister van Defensie,

J. S. J. Hillen


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven