Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232733 nr. 43

32 733 Beleidsbrief Defensie

Nr. 43 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 oktober 2011

Tijdens het algemeen overleg op 19 september jl. over het vervolg van de beleidsbrief (kamerstuk 32 733, nr. 40) vroeg het lid Van Dijk (SP) naar de stand van zaken ten aanzien van de bezuinigingsmonitor van het ministerie van Financiën en de aansluiting van Defensie daarbij. In deze brief geef ik te kennen hoe de Tweede Kamer op de hoogte wordt gehouden van de bezuinigingen en de reorganisatiemaatregelen die op Defensie van toepassing zijn.

Defensie monitort de vorderingen van de reorganisatie op basis van periodieke managementrapportages en kasprognoses van de defensieonderdelen. Deze informatie vormt de basis voor de rapportage hierover aan de Tweede Kamer en aan het ministerie van Financiën.

In overeenstemming met de toezegging tijdens het notaoverleg van 6 juni jl. over de beleidsbrief zal Defensie de Tweede Kamer zowel in de begroting als in het jaarverslag informeren over de voortgang van de maatregelen, te beginnen bij het jaarverslag 2011. In de beleidsagenda van de ontwerpbegroting 2012, die op 20 september officieel aan de Kamer is aangeboden, wordt alvast bondig ingegaan op de activiteiten die ontplooid worden ten aanzien van de reorganisatie in 2012.

Daarnaast levert Defensie input aan het ministerie van Financiën ten behoeve van de bezuinigingsmonitor Regeerakkoord (18 miljard monitor). Hiermee wordt de Tweede Kamer twee keer per jaar door het kabinet geïnformeerd over alle bezuinigingsmaatregelen die in het kader van het regeerakkoord zijn afgesproken.

In deze bezuinigingsmonitor wordt tevens specifiek op Defensie ingegaan. De eerste bezuinigingsmonitor is u aangeboden met de miljoenennota 2012.

De minister van Defensie,

J. S. J. Hillen