Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232717 nr. 10

32 717 Implementatie van het kaderbesluit nr. 2008/978/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 18 december 2008 betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel ter verkrijging van voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures (PbEU L 350)

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID EL FASSED

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 4 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Europese samenwerking in strafzaken gebaseerd is op het vertrouwen in de rechtmatigheid en de rechtvaardigheid van elkaars strafrechtspleging;

overwegende dat dit vertrouwen niet altijd gerechtvaardigd is en dat efficiëntie in de strafrechtspleging regelmatig de boventoon voert, waardoor het gevaar dreigt dat Nederland meewerkt aan dubieuze strafzaken van andere EU-lidstaten;

overwegende dat dit gevaar eens te meer bij de toepassing van het bewijsverkrijgingsbevel dreigt door de rechterlijke controle tot een minimum te beperken;

verzoekt de regering, initiatieven te ontplooien om EU-breed de rechtmatigheid en de rechtvaardigheid te versterken van de aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit binnen de EU, en de Kamer erover te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

El Fassed