32 716 Evaluatie Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA)

Nr. 34 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 oktober 2018

Hierbij stuur ik uw Kamer een onderzoek van de Inspectie SZW waarin is onderzocht in hoeverre UWV maatregelen treft om de WIA-claimbeoordeling voor mensen met psychische problemen te verbeteren1. Hiervoor heeft de Inspectie SZW zich gebaseerd op onderzoeken (in opdracht) van UWV en op focusgroepen met verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen. Dit onderzoek is onderdeel van het meerjarig programma van de inspectie over toezicht op psychosociale arbeidsbelasting en dienstverlening aan uitkeringsgerechtigden met psychische problemen. Staatssecretaris Van Ark is hier uitvoerig op ingegaan in haar brief van 14 juni over de stand van zaken rond het onderwerp psychosociale arbeidsbelasting2. Hieronder leest u de bevindingen van de Inspectie SZW uit het onderzoek en mijn reactie hierop.

De Inspectie SZW concludeert dat UWV weinig onderzoek heeft gedaan naar het verbeteren van de claimbeoordeling voor mensen met psychische problemen. UWV heeft aangegeven dat de onderzoeken die de organisatie uitvoert een bredere invalshoek hebben; namelijk het verbeteren van kennis en instrumenten die bijdragen aan de professionalisering van arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen binnen én buiten UWV. Ik ondersteun de toezegging van UWV dat zij aan de hand van dit Inspectierapport bezien of hun werkwijze voor mensen met psychische problematiek verbeterd kan worden.

Daarnaast concludeert de Inspectie SZW dat de samenwerking tussen verzekeringsartsen en bedrijfsartsen wordt belemmerd door de scheiding tussen enerzijds de begeleiding door de bedrijfsarts in de eerste twee ziektejaren en anderzijds de claimbeoordeling die door de verzekeringsarts wordt gedaan. Hoewel deze scheiding een bewuste keuze is, vind ik het belangrijk dat de communicatie tussen de bedrijfsarts en de verzekeringsarts goed verloopt. Bovengenoemde conclusie van de Inspectie SZW zal ik daarom agenderen voor de kwaliteitstafel bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde die in juni van start is gegaan. Dit overleg tussen stakeholders en beroeps- en brancheverenigingen heeft als doel het kennis- en kwaliteitsbeleid van hun beroep te verhogen. Een van de speerpunten van de kwaliteitstafel is om richtlijnen van bedrijfsartsen en protocollen van verzekeringsartsen te stroomlijnen. Dit onderzoek bevestigt het belang daarvan.

Tot slot constateert de Inspectie SZW dat er bij de claimbeoordeling weinig aandacht is voor de prognose van de ziekte en de beïnvloeding van het herstel. De beoordeling is daarmee een losse schakel in het stelsel van psychische problematiek.

Ik vind deze conclusie van de Inspectie SZW een logische, gezien de aard van de claimbeoordeling. Deze beoordeling is namelijk geen onderdeel van een behandeltraject, maar van het proces dat is ingericht om te bepalen of iemand recht heeft op een WIA-uitkering. De verzekeringsarts stelt vast in hoeverre de betrokkene belastbaar is, en geeft daarbij een herstelprognose. Verzekeringsartsen zijn geen behandelaars en het is ook niet de bedoeling dat zij deze rol overnemen van behandelend artsen. De voornaamste rol van verzekeringsartsen bij de claimbeoordeling is de functionele mogelijkheden van betrokkenen in kaart te brengen, zodat de resterende verdiencapaciteit en vervolgens het arbeidsongeschiktheidspercentage kan worden vastgesteld. Daarnaast stellen zij een advies op over de arbeidsmogelijkheden van betrokkene.

In de bijlage vindt u het gehele Inspectie-onderzoek en de reacties van UWV en de NVVG3.

Binnenkort stuur ik uw Kamer ook een nader onderzoek toe van UWV over de achtergronden van de instroomstijging in de WIA. Hiervoor wacht ik de meest recente cijfers af over de volumeontwikkelingen in de WIA, zodat ik u kan informeren over de laatste stand van zaken.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Kamerstuk 25 883, nr. 329

X Noot
3

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven