32 710 XVI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2010

Nr. 6 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN

Voorgesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 9 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat door het voornemen per 1 januari 2012 de tolkendienst in de zorg niet langer te vergoeden de kans op miscommunicatie sterk toeneemt;

overwegende, dat dit de gezondheid van de patiënt door taalbarrières onnodig kan schaden;

constaterende, dat ook hulpverleners en artsen vrezen dat de zorg voor patiënten ernstig wordt geschaad;

overwegende, dat bezuinigingen op tolkendiensten in de zorg waarschijnlijk resulteren in hogere medische uitgaven;

verzoekt de regering de proportionaliteit van deze bezuiniging te onderzoeken, samen met Pharos en de KNMG, om de daadwerkelijk te behalen bezuinigingen in kaart te brengen en de Kamer hierover te informeren voor de begroting van 2012,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman

Naar boven